Call-center (қонырау тегін)
1408
Даму-Микро (Арыс қ.)

Даму - Микро (Арыс қ.)


Микронесие беру шарттары 

1)

Микронесие мақсаты

инвестициялар

айналым қаражатын толықтыру

2)

Микронесие мерзімі

инвестиция үшін 84 айға дейін

айналым қаражатын толықтыру үшін 36 айға дейін

3)

Микронесие валютасы

теңге

4)

Микронесиебойынша негізгі қарызды және сыйақыны өтеудің жеңілдікті кезеңі

12 айға дейін

5)

Борышкердің қолына тиетін номинал мөлшерлеме 

 

1% -ға дейін

6)

Борышкердің қолына тиетін лимит сомасы 

10 000 000 (он миллион) теңгеге дейін. Бұл ретте бір борышкердің қолына тиетін сома лимиті қарыздар, микронесиежәне (немесе) еншілес компаниялар / компанияларға қаржылық лизинг бойынша берешектерді қоспай есептеледі;

Микронесиебойынша Қарыз алушының бір МҚҰ алдындағы негізгі қарызы бойынша өтелмеген берешектің жалпы сомасы 10.000.000 (он миллион) теңгеден аспауы керек. Осы шартты ескере отырып, бір борышкерге берілген микрокредиттер санына шек қойылмайды

7)

Қаржыландыруға жататын салалар

Микронесиелерге салалық шектеу жоқ.

Егер:

     -  Борышкердің микронесие шарты бойынша микронесие алған күнінен бастап 3 (үш) ай өтпеген кезде Қарыз алушының жобасы оның бизнесіндегі жаңа бағыт болса;

-  Борышкердің микронесие шарты бойынша микронесие алған күніне дейін Қарыз алушының жобасы оның бизнесін кеңейтуді көздесе;

Тиісті статистикалық органдардың сайтында ЭҚЖЖ коды болуы керек.

8)

Микронесие берудің қосымша талаптары 

МҚҰ микронесие  мөлшері республикалық бюджет туралы заңда белгіленген АЕК-тен 1000 есе асса төлемді сол күнгі қолданыстағы банктік аударым арқылы тәртібі жүзеге асырады.

     9)

Мына мақсатқа микронесие беруге тыйым салынады:

1)              заңды тұлғалардың жағылық капиталындағы үлес;

2)               Борышкерлердің жеке тұлғалар мен оның акционерлер, лауазымды тұлғалар мен жұмыскер, әріптестері секілді заңды тұлғалардан алған қарыздары;

3)               тұтынушылық қарыздар;

4)               қолда бар қарыздарын қайта қаржыландыру ;

5)               құрылтайшыларға дивидендтер төлеу (оның ішінде Борышкердің акционері, әріптестеріне); 

6)               Борышкердің шаруашылық шығындарын өтеуге  (дей тұрғанмен  қаржылық жағдайы мәз емес борышкерлерге беруге рұқсат етіледі);

7)               сенім білдірілген өкілдерге 

Сенім білдірілген тұлға (агент) - келісім негізінде несие берушінің (негізгі) немесе бюджеттік бағдарламаның әкімшісінің атынан және оның есебінен және оның нұсқауларына сәйкес бюджеттік несиеге қатысты тапсырмаларды орындайтын адам (бюджеттік несиелерге қызмет көрсету, қарыз алушылармен есеп айырысуды жүзеге асыру, жүргізу Соңғы қарыз алушылар мен жобалардың мониторингі, қарызды өндіріп алу және т.б.);

8)               Борышкердің микронесиесіне байланысты комиссия төлемдері, алымдар мен (немесе) басқа да төлемақылар ;

9)               құнды қағаздар сатып алу (портфельді инвестициялар);

10)           аффилді/байланыстағы компаниялар/тұлғалардан активтер мен негізгі құралдарды сатып алу, 

11)            күмәнді және жалған шарттар. Күмәнділігі мен жалғандығы сот шешімімен анықталады;

12) Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің м.а 2010 жылғы 10 ақпандағы № 52 бұйрығымен бекітілген (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 6058 тіркелген) ҚР «Қаржы жолымен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы» заңда және / немесе Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігі Басқармасының 2008 жылғы 2 қазандағы № 145 қаулысымен бекітілген (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 5371 тіркелген) Банктік және сақтандыру қызметі, бағалы қағаздар нарығына кәсіби қатысушылардың қызметі және бағалы қағаздар нарығындағы өзге де лицензияланатын қызмет түрлері, жинақтаушы зейнетақы қорлары мен акционерлік инвестициялық қорлардың қызметі, оффшорлық аймақтардың тізбесінде көрсетілген контрагенттердің офшор аймақтарда тіркелген/ашылған заңды мекенжайы және /немесе банк есеп шот реквизиттері бар, кез келген шарт/келісім-шарт/мәмілелердің төлемі 

     10)

Борышкерлерді қаржыландыру барысында МҚҰ келесі қосымша талаптарға сүйенеді:

1) жалпы сомасы 8000 (сегіз мың) АЕК-тен асатын бір жобаны жүзеге асыру үшін бірнеше аффилденген Борышкерді қаржыландырмау. Бір жоба - бұл  төмендегі барлық өлшемдерге сәйкес келетін екі немесе одан да көп жобалардың жиынтығы:

- Жоба бір нысан аумағында жүзеге асады;

- Жоба ЭҚЖЖ бір сныбы аясында жүзеге асады;

- Бір жобаны жүзеге асыратын борышкерлер арасында қаржы алмасуы бар;

2)Борышкерлер микрокредит есебінен үшінші тарап сатып алған мүлік / активтерді рәсімдемейді, сондай-ақ үшінші тарапқа тиесілі жер телімінде құрылыс салмайды. Мемлекет иелігіндегі жер телімінде құрылыс салуды есептемегенде;

3) в случае расторжения Конечным заемщиком сделки купли-продажи долгосрочного актива либо отчуждения долгосрочного актива, приобретенного за счет средств Микрокредита, Конечный заемщик письменно уведомляет МФО в течение 3 (трех) рабочих дней после такого расторжения/отчуждения. Данное условие закрепляется в соответствующем Договоре о предоставлении микрокредита. МФО направляет соответствующее уведомление Фонду в течение 3 (трех) рабочих дней с даты получения такого уведомления от Конечного заемщика. В случае направления письменного требования Фондом, МФО и/или Конечный заемщик досрочно погашает Микрокредит в порядке и сроки, указанные в требованиях Фонда;

4) Конечные заемщики используют Микрокредит или его части по целевому назначению в течение 6 (шести) месяцев с даты финансирования, если иной срок приобретения товаров и/или работ и/или услуг не предусмотрен соответствующим договором, заключенным Конечным заемщиком с контрагентом;

5) МФО запрещается направлять средства на инвестирование в финансовые инструменты и (или) операции с ними, а также на валютный рынок для покупки иностранной валюты 

11)

Перечень Комиссии/штрафов/ пени, разрешенных к взиманию МФО от Конечного заемщика:

Наименование разрешенных комиссий, штрафов, пени

Значение

1

Штраф за несвоевременное предоставление требуемой МФО информации и/или документов

не более 10 МРП за каждый случай

2

Штраф за нецелевое использование Микрокредита

не более 5 % от суммы нецелевого использования средств Микрокредита

3

Штраф за несвоевременное освоение лимита кредитной линии

не более 5 % от неосвоенной суммы Микрокредита

4

Пеня за несвоевременное погашение основного долга и вознаграждения

не более 0,2 % от суммы просроченной задолженности за каждый день просрочки

5

Пеня за нарушение сроков:

- оформления залогового обеспечения, несвоевременное предоставление Конечным заемщиком залогового имущества, нарушение срока замены предмета залога,

- страхования;

- ежегодной последующей оценки предмета залога

не более 0,1 % от суммы Микрокредита за каждый день нарушения, но не более 5 % от суммы Микрокредита

6

Штраф за необеспечение сохранности залогового имущества/ прекращение права собственности, совершение сделок с предметом залога в нарушение Договора залога

не более 10 % от рыночной / залоговой стоимости предмета залога, указанного в соответствующем договоре залога

7

Штраф за нецелевое использование активов, приобретенных за счет средств Микрокредита

не более 5 % от суммы нецелевого использования средств Микрокредита

 

Конечные заемщики оплачивают расходы по оценке и страхованию имущества.

13)

Иные условия финансирования Проектов Конечных заемщиков устанавливаются МФО самостоятельно в соответствие процедурами и положениями, регулирующими кредитную деятельность МФО и законодательством Республики Казахстан


Қатысушы банктер