ҚОРЫ» АҚ ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІ
ТӨРАҒАСЫНЫҢ ҮНДЕУІ
Құрметті ханымдар мен мырзалар!
Қазақстандағы кәсіпкерлікті кешенді қол-
даудың тиімді құралдарының бірі - бизне-
«Даму» кәсіпкерлікті дамыту қоры» АҚ
сті қолдау мен дамытудың «Бизнестің жол
(бұдан әрі - Қор) 2018 жылы кәсіпкерлікті
картасы - 2020» мемлекеттік бағдарлама-
қолдау бағдарламасын жүзеге асыру бары-
сы. Осы бағдарлама аясында кәсіпкерлер
сын сәтті жалғастырды және бизнес-про-
несиелер/лизинг мәмілелері, несиелерді
цестерді басқарудың жоғарғы деңгейін
бөлшектеп кепілдендіру, бизнес жүргізуге
көрсетті.
сервистік қолдау көрсету бойынша сыйақы
мөлшерлемесін субсидиялау түрінде қол-
Қазақстан Республикасының Тұңғыш Пре-
дау ала алады.
зиденті
- Елбасы Н.Ә.Назарбаев
2050
жылға қарай ІЖӨ-дегі шағын және орта
Еңбек ресурстарының біліктілігін арт-
бизнестің экономикалық үлесін 50% дей-
тыру, бұқаралық кәсіпкерлікті дамыту
ін жеткізу стратегиялық міндетін қойды.
және жұмысы бар және жұмыссыз тұрғын-
Өз кезегінде, Қазақстан Республикасының
дарды еңбекке тарту аясында
«Еңбек»
Президенті Қ.К. Тоқаев 2025 жылға қарай
нәтижелі жұмыспен қамту және жаппай
35-40% болатын орта мерзімді перспекти-
кәсіпкерлікті дамытудың 2017-2021 жыл-
ваны анықтады.
дарға арналған мемлекеттік бағдарламасы
2018 ЖЫЛДЫҢ
сәтті жүзеге асырылуда, соның арқасын-
Біз қолда бар әлеуеттің осы міндеттерді
да кәсіпкерлер жеңілдетілген жағдайда
ҚОРЫТЫНДЫСЫ
жүзеге асыруға мүмкіндік беретініне
қаржы ала алады.
сенімдіміз.
2018 жылдың қорытындысы
БОЙЫНША АЛДЫН
бойынша алдын ала деректерге сәйкес
Тұрғындардың тұрғын үйге қолжетімділігін
шағын және орта бизнестің елдің ІЖӨ-де-
арттыру және ағымдағы бағдарламаларға
АЛА ДЕРЕКТЕРГЕ
гі үлесінің 28%-дан асқанын және жалпы
сәйкес тұрғын үй мәселелерін интеграци-
құны 26,5 трлн теңгенің өнімі шығарылға-
ялау үшін тұрғын үй құрылысын ынталан-
СӘЙКЕС ШАҒЫН ЖӘНЕ
нын айтсақ та жеткілікті.
дырудың жаңа тәсілдерін енгізуді қарасты-
ОРТА БИЗНЕСТІҢ
ратын «Нұрлы жер» мемлекеттік тұрғын
Оған қоса, шағын және орта кәсіпкерлік-
үй құрылысы бағдарламасын жүзеге асыру
ЕЛДІҢ ІЖӨ-ДЕГІ ҮЛЕСІ
тің (1,2 млн) жұмыс істейтін субъектілері
жұмыстары жалғасып жатыр.
3,2 млн адамды жұмыспен қамтамасыз етіп
-ДАН АСТЫ
отыр, ол елдегі еңбекке қабілетті тұрғын-
БҰҰ Даму бағдарламасы, Жаһандық Эколо-
28%
дардың 37%-ын құрайды.
гиялық Қор мен Қазақстан Республикасы
ЖЫЛДЫҚ ЕСЕП 2018
БҮГІНГІ КҮНІ БҮКІЛӘЛЕМДІК «DOING BUSINESS» БАНКТІҢ РЕЙТИНГІСІНДЕ
ҚАЗАҚСТАН БИЗНЕС ЖҮРГІЗУДІҢ ЖЕҢІЛДІК ДЕҢГЕЙІ БОЙЫНША
190 МЕМЛЕКЕТТІҢ ІШІНДЕ 28 ОРЫНҒА ШЫҚТЫ
Үкіметінің бірлескен
«Төмен көміртекті
ШАҒЫН ЖӘНЕ ОРТА
дамуға арналған орнықты қалалар» жоба-
сын жүзеге асыру аясында қуатты үнем-
КӘСІПКЕРЛІКТІҢ ЖҰМЫС
деу саласының инвестициялық жобаларын
қаржыландыруды қарастыратын механизм
ІСТЕЙТІН СУБЪЕКТІЛЕРІ
әзірленген.
«Цифрлы Қазақстан» бағдарламасына сәй-
кес жүйе құраушы кәсіпорындарды циф-
рландыру, Қордың бизнес-процестерін
автоматтандыру және шағын және орта
бизнестің мемлекеттік қолдау шараларын
цифрландыру бойынша белгілі жұмыстар
3,2
жүргізілді.
Елде жүргізілген бизнес-ахуалды жақсар-
МЛН АДАМДЫ
ту жөніндегі шараларға халықаралық са-
рапшылар оңтайлы баға беруде. Бүгінгі күні
ЖҰМЫСПЕН ҚАМТАМАСЫЗ
Бүкіләлемдік
«Doing Business» банктің
ЕТІП ОТЫР
рейтингісінде Қазақстан бизнес жүргізудің
жеңілдік деңгейі бойынша 190 мемлекет-
тің ішінде 28-орынға шықты. 2017 жылмен
салыстырғанда Қазақстан 8 позицияға кө-
жетілдіру жөніндегі механизмдердің бірі -
міндеттер Қазақстандағы
мықты
кәсіп-
теріліп
(36-орыннан), Швейцария, Ресей
қызметкерлерді шетелге тәжірибе алмасуға
керлік сектордың одан әрі тұрақтануына
Федерациясы, Франция, Қытай, Жапония
жіберу. Осы мақсатта Қор корейлік KOSME,
ықпал ететініне сенімдімін.
және басқа да мемлекеттерді басып озды.
поляктың PARP, түріктің KOSGEB және биз-
Қазақстан Республикасы
неске қолдау көрсететін басқа да жетекші
Премьер-министрінің Бірінші орынбасары,
Қор халықаралық тәжірибелерді ойдағы-
шетелдік ұйымдармен келісімге қол жеткізді.
Қазақстан Республикасының
дай қолдану мақсатымен шағын және орта
Қаржы министрі,
бизнесті қолдау мен дамытудың халықара-
Қордың алдына қойылған шағын және орта
«Даму» кәсіпкерлікті дамыту қоры» АҚ
лық тәжірибелерін зерттеуге ерекше көңіл
бизнеске қаржылық және ақпараттық қол-
Директорлар кеңесінің төрағасы
бөледі. Қор қызметкерлерінің өкілеттілігін
дау көрсетуді кеңейту бойынша маңызды
А.А. Смаилов
ЖЫЛДЫҚ ЕСЕП 2018
«ДАМУ» КӘСІПКЕРЛІКТІ
ДАМЫТУ ҚОРЫ» АҚ
БАСҚАРМА ТӨРАЙЫМЫНЫҢ ҮНДЕУІ
Құрметті ханымдар мен мырзалар!
зақстандық бизнес үшін сыртқы нарықта
қосымша мүмкіндік ашады.
Өткен
2018 жыл отандық кәсіпкерлік-
ті кешенді қолдауға, бизнес жүргізу мен
Қор көрсететін мемлекеттік қызмет-
инвестициялауға қолайлы ахуал қалыпта-
терді автоматтандыру және оңтайлан-
стыруға бағытталған маңызды оқиғаларға
дыру кәсіпкерлер үшін өтінімдері бой-
толы болды.
ынша шешімдер қабылдау процесінің
ашық болуына мүмкіндік беріп, қызметтің
Екінші деңгейлі банктер мен қаржы ұй-
қолжетімдігін арттырды, қызмет көрсе-
ымдары арқылы мемлекеттік қолдау
ту мен құжат жинау мерзімін қысқартты.
бағдарламаларына қолжетімдікті қамтама-
2018 жылы 22 мыңнан астам кәсіпкер Қор
сыз ететін, микро және шағын кәсіпкерлікті
бағдарламалары бойынша 536,8 млрд тең-
дамытуға несие беру барысын жеделдетуге
генің қаржылай қолдауын алды. Жалпы
сеп болатын құралдарды жетілдіру-Қор-
мөлшері 65 млрд теңге болатын несиесіне
дың стратегиялық міндеттерінің бірі.
екі мыңдай кепілдік берді: Бұл алдыңғы
2018 ЖЫЛЫ
жылмен салыстырғанда екі есе көп.
Осы мақсатта біз несие бойынша еркін
22 МЫҢНАН АСТАМ
мөлшерлеме енгізуге, жобаларды қарасты-
2018 жылы Қор Үкіметтің электронды пор-
КӘСІПКЕР ҚОР
ру мерзімін қысқартуға және өңірлік үй-
талындағы басқа да қызметтерді кейін ор-
лестіру кеңестерінің қатысуынсыз шағын
наластыру мүмкіндігімен автоматтандыру
БАҒДАРЛАМАЛАРЫ
жобаларды қарастыру құқығын беруге
жұмыстарын жүргізді. Оның арқасында,
БОЙЫНША
көмектесетін қолдау бағдарламасының
«Еңбек» нәтижелі жұмыспен қамту және
шарттарын жақсарттық.
жаппай кәсіпкерлікті дамытудың 2017-2021
жылдарға арналған мемлекеттік бағдарла-
Оған қоса, несиелеу өтінімдерін қарасты-
масы аясында кепілдік алуға өтінім беруге
536,8
рудың бірыңғай стандарттары енгізіліп,
мүмкіндік туды. 2018 жылдың қорытынды-
несиелеу процестерін ұйымдастыру және
сы бойынша, бағдарлама жүзеге асырыла
МЛРД ТЕҢГЕНІҢ
қажетті құжаттар топтамасын жинау үрді-
бастағалы бері 1 764 борышкерге 19,3 млрд
стері оңтайландырылды. Шағын және орта
теңге қаржы берілген.
ҚАРЖЫЛАЙ
бизнесті қолдаудың шет елдерде сәтті
ҚОЛДАУЫН
жүзеге асырылған жаңа тәсілдерін енгізу
«Бизнестің жол картасы - 2020» бизнесті
АЛДЫ
бойынша жұмыстар атқарылды. Олар қа-
қолдау мен дамытудың мемлекеттік бағдар-
ЖЫЛДЫҚ ЕСЕП 2018
ламасы аясында несие құны
198,4 млрд
механизмі жүзеге асырылуда. Қор оның
етеді. Болуы мүмкін үкіметтік емес қаржы-
теңге болатын 1470 жобаның сыйақы мөл-
аясында жобаларды субсидия беру мен ке-
ландыру көздері қатарында халықаралық
шерлемесі субсидияланды.
пілдендіру бойынша грант операторы қыз-
қаржы институттарының несиелері, об-
метін атқарады. 2018 жылы жалпы құны 4,8
лигациялар шығару арқылы қорландыру,
«Нұрлы жер» мемлекеттік тұрғын үй
млрд теңге болатын 68 жобаны субсидия-
сондай-ақ корпоративті бизнес қаржыла-
құрылысы бағдарламасын жүзеге асыру
лауға шешім шықты.
ры бар. Қордың тұрақты институционалды
бойынша, Қор тұрғын үй құрылысымен ай-
дамуына бизнес-процестерді автоматтан-
налысатын кәсіпкерлердің несиесін суб-
Қор исламдық қаржыландыру меха-
дыру, корпоративті басқару деңгейін көте-
сидиялау арқылы жеке үй салушыларды
низмдерін енгізу жөніндегі жаңа бағытты
ру мен жұмыстың жоспарланған қаржылық
ынталандыру бағытында жұмыстар жүр-
қолға алды. Өткен жылы Жеке секторды
нәтижелерін игеру арқылы жетуге болады.
гізуде. Ол бойынша үй алатын тұтынушы
дамыту жөніндегі Ислам Корпорация-
үшін әр шаршы метр құнын төмендетуге
сымен (ICD) бірге құны 40 млн АҚШ дол-
мүмкіндік береді. 2018 жылы Өңірлік үй-
ларына дейінгі қаржы тарту талаптарының
«ЕҢБЕК»
лестіру кеңестері жалпы құны 28,4 млрд
алғышарттары жасалынды. Бұл қаржыны
теңге болатын
41 жобаны несиелеуге
ислам қаржы құралдары арқылы шағын
БАҒДАРЛАМАСЫ
шешім шығарды.
және орта бизнесті дамытуға бағыттау
БОЙЫНША
жоспарланған.
Маңғыстау өңірінің кәсіпкерлері өз жо-
баларын жүзеге асыру үшін Маңғыстау
2019 жылы Қор дамудың мынадай бірне-
облысы әкімшілігі, Даму қоры және кор-
ше стратегиялық бағыттарын белгіледі:
поративті бизнестің әріптестігі есебінен
шағын және орта бизнестің белсенді жұ-
несие алып, субсидияның арқасында не-
мыс істеп тұрған субъектілерінің санын
сиенің жылдық мөлшерлемесін 1 % жеңіл-
арттыруға ықпал ету, несие технология-
1764
дікпен алды. Аталған жоба теңдессіз
ларын кезеңмен енгізу, оларды цифрлан-
болып саналады және шағын және орта
дыруды қоса отырып, микрокәсіпорындар
БОРЫШКЕР
бизнес үшін барынша тиімді жағдай жасап
үшін қолжетімділікті қамтамасыз ету мақ-
ҚАРЖЫЛАНДЫРЫЛДЫ
берді. Жалпы құны 818,87 млн теңге бо-
сатында бағдарламалар талаптарын оңтай-
латын 42 жоба мақұлданды. Мақұлданған
ландыру. Осылайша микрокәсіпорындарға
жобалар бойынша жаңа 410 жұмыс орны
микроқаржы ұйымдарының тікелей қаржы-
ашылады деп күтілуде.
ландыруына қолдау көрсету үшін Қордың
Жоғарыда айтылған жайттарды қорытын-
ұйымдық құрылымы қайта қаралып, Апекс
дылай келе, «Даму» кәсіпкерлікті дамы-
2018 жылы Қор халықаралық қаржы
департаменті құрылды. Апекс департа-
ту қоры» АҚ ұжымының Қазақстандағы
ұйымдарынан жеңілдікті қаржы тартуды
ментінің негізгі міндеттері - микроқаржы
шағын және орта бизнестің үлесін арт-
жалғастырды. 2018 жылы 67,1 млрд тең-
ұйымдары арқылы микро және шағын
тыру және кәсіпкерлік әлеуетін көтеруге
ге тартылды. Біздің біраз жылғы әріпте-
бизнеске қаржыны тиімді жолмен жеткізу
арналған бизнесті қолдаудың барынша
стеріміз - Азия даму банкі мен Еуропа
және микроқаржы ұйымдарын қорландыру
тиімді әдістерімен қолдау көрсету жөнін-
қайта құру және даму банкі 2018 жылы
құралдарын ұлғайту.
дегі кәсіби жұмысын одан әрі жалғастыра-
Қазақстандағы әйелдер бизнесін, микро,
тынын атап айтқым келеді. Сондай-ақ Қор
шағын және орта кәсіпкерлікті қаржылан-
Сондай-ақ Елбасы Н.Ә. Назарбаевтың
бірлескен тиімді жұмыс үшін әріптестер
дыру үшін 34,1 млрд теңге бөлді.
бастамасымен теңгенің ұзақ мерзімді
мен барлық мүдделі тараптарға өз риза-
өтімділігін қамтамасыз ету үшін қарапайым
шылығын білдіреді. 2019 жылы біз бірлесе
Оған қоса, Үкіметтің, БҰҰДБ және ЖЭҚ-
заттар экономикасы бағдарламасын жүзеге
отырып, отандық бизнесті одан әрі дамыту
тың «Төмен көміртекті дамуға арналған ор-
асыру бойынша Қор қаржы агенттігі ретін-
бойынша алдымызға қойған міндеттерді
нықты қалалар» бірлескен жобасын жүзеге
де жұмыс істейтін болады.
жүзеге асыратындығымызға сенімдімін.
асыру аясында ЖЭҚ-тың 3,0 млн АҚШ дол-
лары мөлшеріндегі грантын тарту арқылы
Оған қоса Қор микро-, шағын және орта
«Даму» кәсіпкерлікті дамыту қоры» АҚ
қала инфрақұрылымдарының энерго-
бизнесті қаржыландырудың қосымша
Басқарма төрайымы
тиімділігіне инвестиция салу ынталандыру
үкіметтік емес көздерін тартуды мақсат
Г.А. Бурибаева
ЖЫЛДЫҚ ЕСЕП 2018
2018 ЖЫЛДЫҢ НЕГІЗГІ КОРПОРАТИВТІК ОҚИҒАЛАРЫ
«Даму» кәсіпкерлікті дамыту қоры» АҚ «Банк ЦентрКредит» АҚ-ның шағын
және орта кәсіпкерлікті және әйелдер кәсіпкерлігін қолдауға байланысты
міндеттемелерін жүзеге асыру бойынша Еуропа қайта құру және даму банкінің
пайдасына 45 млн АҚШ доллары көлемінде кепілдік берді.
45
МЛН
АҚШ ДОЛЛАРЫ
2018 жылдың 5-7 мамырында Астана қаласындағы «Көрме» көрме
орталығында мемлекеттік қолдауына ие болған «ULTTYQ ÓNIM»
(бұдан әрі - Көрме) қазақстандық тауар өндірушілердің жыл
сайынғы көрмесі өткізілді. Көрмеге мемлекеттік қолдауға ие болған
347
347 компания қатысты, қатысушылар саны - 8 000 адамнан астам.
КОМПАНИЯ
2018 жылғы Қазақстан Республикасы Премьер-
министрі бұйрығымен бекітілген Қазақстан
Республикасы Үкіметінің жұмыс Жоспарының
2018 жылдың 7 қарашасында қызметі қаржылық қолдау
орындалуына бақылауды нығайтудың 117 бабын жүзеге
құралдарына
(субсидиялау/кепілдік беру/кепілдік
асыру мақсатында, Қазақстан Республикасы Премьер-
қаржыландыру/екінші деңгейлі банктерде, лизинг
Министрінің 2018 жылдың 30 наурызындағы №35-р
компанияларында, жекелеген банк операцияларын
бұйрығына өзгерістер мен қосымшалар енгізілгені
жүзеге асыратын ұйымдар мен микро қаржыландыру
ескеріліп,
«Даму» кәсіпкерлікті дамыту қоры» АҚ
ұйымдарында) қаржылық басшылық жасау
(қолдау)
стратегиясын дамытуды жүзеге асыру бойынша 2017-
шараларын
өткізуге
бағытталған
құралдарды
2019 жылдардағы шаралар Жоспарының 18 бабын
басқару Департаменті
құрылды. Бұрын мұндай
жүзеге асыру үшін
2018 жылдың
2 қарашасында
жұмысты Бағдарламалық құралдар департаменті мен
Апекс Департаменті құрылды. Апекс департаментінің
Субсидиялау департаменті жүргізетін. Осылайша
жұмысы қоғамдық қаржы және халықаралық қаржы
мүдделер қайшылығына жол бермес үшін Қаржылық
ұйымдарынан несиелер тарту арқылы микро қаржы
қолдау
құралдарын
басқару
департаментіне,
ұйымдарын институционалды дамытуға және
Бағдарламалық құралдар департаменті мен Субсидиялау
қаржыландыруға бағытталған, әрі ол қазіргі кезеңде
департаментіне жетекшілік ету Басқарманың әртүрлі
микро- және шағын кәсіпкерлік субъектілерінің
мүшелеріне жүктелді.
бизнес-бастамаларын қорландырудың маңызды көзі
болып табылады.
ЖЫЛДЫҚ ЕСЕП 2018
2018 жылдың
21 желтоқсанында
«Даму» кәсіпкерлікті дамыту қоры»
2018 жылдың желтоқсанында
«Даму»
АҚ Азия Даму Банкіне
2 және
кәсіпкерлікті дамыту қоры» АҚ «Қазақстан
3 транштар бойынша жүктелген
қор биржасы» АҚ алаңына 16 млрд теңгенің
132,5 млн АҚШ доллары көлеміндегі
облигацияларын шығару және орналастыру
қарызын мерзімінен бұрын қайтарды.
жолымен облигациялар несиесін тартуды
жүзеге асырды.
16
МЛРД ТЕҢГЕ
«Даму» кәсіпкерлікті дамыту қоры» АҚ
2014-2023 жылдарға арналған даму
стратегиясын жүзеге асыру мақсатында
«KMF микроқаржы ұйымы» ЖШС
Қазақстан Республикасының мынадай микро, шағын және орта кәсіпорындарын
тұрақты қаржыландыруға ықпалдасу жобасына қатысушы болып қосылды:
екінші деңгейлі банктер арқылы және «Даму» кәсіпкерлікті дамыту қоры» АҚ
Азия Даму Банкімен бірлесіп жүзеге асырған микро, шағын және орта бизнесті
8,4
және микроқаржы ұйымдарын қаржыландыру». «KMF микроқаржы» ЖШС-мен
әріптестік аясында микро және шағын кәсіпкерлік жобаларын несиелендіруге
5,87 млрд теңге бөлінді. Револьверлі беру ескеріліп, 2018 жылы жалпы құны
МЛРД ТЕҢГЕ
8,4 млрд теңге 13 205 борышкерге микронесие берілді.
2018 жылы «Даму» кәсіпкерлікті дамыту қоры» АҚ-ның микро/
шағын бизнес кәсіпорындарының Қор бағдарламаларына
қолжетімділігін қамтамасыз ету үшін бағдарламалардың
шарттарын ыңғайластыру және Қордың несие портфелінің («Даму-
Өңірлер 3», «Даму-Микро», «Даму-Лизинг», «Еңбек» нәтижелі
жұмыспен қамту және жаппай кәсіпкерлікті дамытудың 2017-
2018 жылдың соңында қаражаттарды
2021 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасы қатерлерін
шарттасып орналастыруға арналған мынадай
диверсификациялау жөнінде қаржыны шартты орналастырудың
екі жаңа бағдарлама іске қосылды:
белсенді бағдарламалары қайта бағдарланды.
электрондық
коммерция,
цифрлы
платформа мен олардың экожүйесі
саласында кәсіпкерлік жұмыстар атқаратын
шағын және орта кәсіпкерлік субъектілерін
одан әрі қаржыландыру үшін екінші
2018 жылы
«Агенттік желі» жобасы
деңгейлі банктерді қаржыландыру;
аясында
«Еуразиялық банк» АҚ,
«КапиталБанк» АҚ,
«Альфа-Банк»
микро және шағын кәсіпкерлік объектілерін
АҚ және
«RBKBank» АҚ-мен
одан әрі несиелендіру үшін несие
Ынтымақтастық туралы келісімдерге
серіктестіктерін қаржыландыру.
қол қойылды.
ЖЫЛДЫҚ ЕСЕП 2018