1 ҚОР ТУРАЛЫ АҚПАРАТ
ЖЫЛДЫҚ ЕСЕП 2018
«Даму» кәсіпкерлікті дамыту қоры» АҚ (одан әрі - Қор) - Қазақстан Республикасындағы жеке кәсіпкерлікке қаржылық қолдау көрсету
жолымен сапалы дамытуды мақсат еткен ұлттық даму институты.
Қор кәсіпкерлер үшін өнімдер мен қызметтің мынадай ауқымды түрін ұсынады: екінші деңгейлі банктер арқылы (одан әрі - ЕДБ) несиелеу
бағдарламалары аясында қаржыландыру, микроқаржы ұйымдары (одан әрі - МҚҰ), лизинг компаниялары (одан әрі - ЛК) және басқа да заңды
тұлғалар арқылы несиелер жөніндегі сыйақы мөлшерлемелерін субсидиялау, несиелерді кепілдендіру, кеңес беруді қолдау, ақпараттық-
талдама материалдарын тарату.
ҚАРЖЫЛЫҚ ҚОЛДАУ
ҚАРЖЫЛАЙ ЕМЕС ҚОЛДАУ
ҚАРАЖАТТАРДЫ ШАРТТАСЫП
ОРНАЛАСТЫРУ
Құралдары:
КЛИЕНТТІК СЕРВИС
Бизнесті кейіннен қаржыландыру
2018 жылы КҚКО кеңесшілер 6410
үшін ЕДБ, МҚҰ және Лизингтік
компанияларды қорландыру
жобамен жұмыс істеді
2018 жылғы қатысушылардың саны:
18 656
Қаржыландыру сомасы:
272 912 млн теңге
БАНКТЕР
КРАУДФАНДИНГ/КРАУДИНВЕСТИНГ
КОМПАНИЯЛАРЫМЕН
ЫНТЫМАҚТАСТЫҚ
СЫЙАҚЫ МӨЛШЕРЛЕМЕЛЕРІН
СУБСИДИЯЛАУ
Құралдары:
Қор іске асыратын бағдарламалар
шартына сәйкес несие бойынша пайыздық
ҚАШЫҚТЫҚТАН ОҚЫТУ
мөлшерлемені субсидиялау
2018 жылы бұл жоба бойынша
2018 жылғы қатысушылардың саны:
5635 адам оқытылды
1 470
Қаржыландыру сомасы:
198 380 млн теңге
БАСҚА ҰЙЫМДАР
АГЕНТТІК ЖЕЛІ
(лизинг компаниялары
НЕСИЕЛЕРДІ КЕПІЛДЕНДІРУ
мен микроқаржы
ұйымдары)
Құралдары:
Кәсіпкерлердің ЕДБ алдындағы несиесіне
несие сомасының 85 %-на дейін кепілдік беру
БАЙЛАНЫС ОРТАЛЫҒЫ
2018 жылғы қатысушылар саны:
1 950
Қаржыландыру сомасы:
65 455 млн теңге
МИКРО, ШАҒЫН ЖӘНЕ ОРТА КӘСІПКЕРЛІК СУБЪЕКТІЛЕРІ
ЖЫЛДЫҚ ЕСЕП 2018
ҚАРЖЫЛЫҚ КАПИТАЛ ҚҰРЫЛЫМЫ
Құнды қағаздың түрі
Қарапайым акциялар
НИН
KZ1C49420017
Шығарылымның тіркелген күні
09.04.2012
Номиналды құны*
100 000 теңге
Жарияланған акциялардың саны
27 462 244
Орналастырылған акциялардың саны
27 462 244
Акционерге тиесілі акциялардың саны
27 462 244
Акционер туралы ақпараттар
«Бәйтерек» ҰБХ» АҚ
Орналастырылған акциялардағы акционердің үлесі
100%
Дауыс беруші акциядағы акционердің үлесі
100%
* Соңғы орналастырылған акцияның құны
Қор тек қана қарапайым акциялар шығарады.
Қарапайым акция Жалғыз акционерге өз ұсы-
нуына берілген барлық мәселелер бойынша
шешім қабылдау құқығын береді. Сондай-ақ
қарапайым акция Жалғыз акционерге Қордың
таза кірісі болғанда дивидендтер алуға және
Қазақстан Республикасының заңында бел-
гіленген тәртіппен жабылған жағдайда Қордың
мүлігінің бір бөлігін алу құқығын береді.
Алматы қаласы, «Аврора» өндірістік кешені»
ЖШС. Дезинфекциялау және жуу құралдарының
тұрмыстық химия өндірісі бойынша жоба.
Компания Қазақстан Республикасы Ұлттық
Қорының қаражаты есебінен іске асырылатын
өңдеу өнеркәсібі саласында жұмыс істейтін ШОК
субъектілерін қолдау бағдарламасы шеңберінде
мемлекеттік қолдауға ие болды.
ЖЫЛДЫҚ ЕСЕП 2018
ҚОР ҚЫЗМЕТІНІҢ ЖАҒРАФИЯСЫ
Қор Қазақстанның барлық аймағында жұмыс істейді. Өңірлік торап барлық облыс орталығындағы, сондай-ақ Нұр-Сұлтан мен Алматы
қалаларындағы 16 филиалдан тұрады. Оған қоса, кәсіпкерлерді қолдау инфрақұрылымы 18 Кәсіпкерлерге қызмет көрсету орталықтарынан,
14 Мобильді кәсіпкерлікті қолдау орталықтарынан тұрады.
КӘСІПКЕРЛЕРГЕ ҚЫЗМЕТ 
МОБИЛЬДІ КӘСІПКЕРЛІКТІ
КӨРСЕТУ ОРТАЛЫҚТАРЫ
ҚОЛДАУ ОРТАЛЫҚТАРЫ (МКҚО)
18 КҚО (барлық облыс орталықтарында
14 МКҚО
Нұр-Сұлтан, Алматы, Семей қалаларында)
КЛИЕНТ
25 347
2018 ЖЫЛЫ:
34 603 КЕҢЕС
ЖЫЛДЫҚ ЕСЕП 2018
ҚОРДЫҢ МИССИЯСЫ, СИПАТЫ
ҚОРДЫҢ МИССИЯСЫ
ҚОРДЫҢ СИПАТЫ
Қордың миссиясы кешенді және тиімді қолдау құралдары арқылы
2023 жылға дейінгі Қордың сипаты - ұлттық даму институты -
Қазақстандағы микро, шағын және орта кәсіпкерліктің тұрақты
микро, шағын және орта кәсіпкерлікті қолдау мен дамыту жөніндегі
дамуындағы белсенді әрекеті болып табылады.
бағдарламалардың бастамашысы және жүзеге асырушысы.
ҚОРДЫҢ ДАМУ СТРАТЕГИЯСЫ
Қордың даму стратегиясы Қазақстандағы микро, шағын және орта кәсіпкерлік секторын дамытуға бағытталған және мемлекеттік, сондай-ақ жеке
меншік микро, шағын және орта кәсіпкерлік бағдарламаларын (одан әрі - МШОК) дамытудың сәтті тәжірибелері мен тиімді жүзеге асырылуын
қаперде ұстайды. Қордың микро, шағын және орта кәсіпкерлікті қолдауда 20-жылдан астам тәжірибесі мен алдағы мақсаттар мен міндеттерге қол
жеткізу мен даму Стратегиясын тиімді жүргізуді арттыруда қолданылатын басқа да күшті жақтары бар.
ҚОРДЫ ДАМЫТУДЫҢ НЕГІЗГІ СТРАТЕГИЯЛЫҚ БАҒЫТТАРЫ
Стратегиялық бағыттар
Стратегиялық міндеттер
Жаңадан бастаған және жұмыс істейтін
Микробизнесті несиелеуді кеңейту, МҚҰ мен несие серіктестіктерін қолдаудың
кәсіпкерлерді қолдау және дамыту
құралдарын әзірлеу және іске асыру
Жұмыс істейтін МШОК-тың Қордың қаржылық бағдарламаларына қатысуын ұлғайту
МШОК-тың қолдауға ие кәсіпорындарының экономикалық тиімділігін арттыру
Қордың тұрақты институционалдық дамуы
Қосымша қаржыландыру көздерін тарту
Қызметтің қаржылық нәтижелерінің жоспарлы деңгейіне жету
Бизнес-процестерді автоматтандыру
Корпоративтік басқару деңгейін арттыру
«Даму» кәсіпкерлікті дамыту қоры» АҚ Даму стратегиясы Қордың Директорлар кеңесінің 2017 жылғы 3 шілдедегі шешімімен бекітілді.
ЖЫЛДЫҚ ЕСЕП 2018
Нұр-Сұлтан қаласы, «Билингвалды балалар клубын іске қосу», ЖК Укубаева Айгүл Құрманғалиқызы.
Билингвалды балалар клубын іске қосу жобасы. Компания «БЖК-2020» аясында кепілдік беру құралы бойынша қолдауға ие болды.
ЖЫЛДЫҚ ЕСЕП 2018