АЛДАҒЫ КЕЗЕҢДЕРГЕ ҚОЙЫЛҒАН МАҚСАТТАР
3
ЖЫЛДЫҚ ЕСЕП 2018
ҚАРАЖАТТАРДЫ
экономикасына Еуропа қайта құру және
ШОК субъектілерін одан әрі қаржыланды-
ШАРТТАСЫП ОРНАЛАСТЫРУ
даму банкінің
10,3 млрд теңге қаржысы
ру үшін ЕДБ-ға қаражаттарды шарттасып
тартылды. 2018 жылы қайта қаржыландыру
орналастырудың құралы әзірленді;
2018 жылы ЕДБ, МҚҰ мен ЛК-ға қаражаттар-
бағдарламасы бойынша аталған бағдарлама
2) микро және шағын кәсіпкерлік субъек-
ды шарттасып орналастыру бағдарламасы
аясында бөлінген револьверлі төлемдер
тілерін одан әрі қаржыландыру үшін несие
бойынша 18 656 борышкерге жалпы сомасы
ескеріліп, 2 176 ШОК субъектісі 16 млрд
серіктестеріне қаражаттарды шарттасып
273 млрд теңге несие берілді.
теңгеге қаржыландырылды.
орналастырудың құралы әзірленді;
3) қаражаттарды шарттасып орналасты-
БЮДЖЕТ ҚАРЖЫСЫН ТАРТУ
рудың бағдарламасының талаптарын
2018 жылы Қор ЕДБ-ға/қаржы
ЖӘНЕ ОРНАЛАСТЫРУ
оңтайластыру аясында келесі шарттар
ұйымдарында қаражаттарды
қарастырылды:
шарттасып орналастыру
2018 жылы Қор «Еңбек» нәтижелі жұ-
-
«Даму-Өңірлер ІІІ» бағдарламалары
мыспен қамтуды және жаппай кәсіпкер-
ШОК субъектілерінің несиелерін қайта
бағдарламалары бойынша
лікті дамытудың 2017 - 2021 жылдарға ар-
қаржыландыру бойынша шектеулерді, эко-
64,7 млрд теңге сомасына,
налған мемлекеттік бағдарламасын (одан
номиканың басым бағыттары тізіміндегі
оның ішінде МҚҰ-ға -
әрі - «Еңбек» бағдарламасы) жүзеге асы-
шектеулерді алып тастау, ЕДБ мен ШОК
6,9 млрд теңге
руды ұсынып, соның аясында 13,95 млрд
субъектілерінің сыйақы мөлшерлемесін
сомасына қаражат
теңге көлеміндегі облыстық бюджет
тиянақталғаннан құбылмалыға өзгерту;
орналастырды.
қаржысы тартылды, оның 14,6 млрд теңгесі
- микро-/шағын кәсіпкерлік субъектілері
9 ЕДБ-ға/МҚҰ-ға (2017 жылы орналасты-
мен кәсіпкерлік қызмет ететін жеке
рылмаған қаржы есепке алынды) орнала-
тұлғаларды мақсаттық бөлігін кеңейту
Қызметтің осы бағыты аясындағы маңызды
стырылды. 2018 жылы бағдарлама бойын-
және несие мерзімін арттыру бөлігін-
міндет МШОК-ты несиелендіру мақсатын-
ша аталған бағдарлама аясында бөлінген
де кейіннен қаржыландыру үшін МҚҰ
да қаржы институттарына шартты орнала-
револьверлі төлемдер ескеріліп,
1
295
қаржыландыру өнімі;
стырылған қаражат беру үшін қаржы тарту,
МШОК субъектісі жалпы құны 15,4 млрд
- ШОК субъектілерінің лизинг мәміле-
оның ішінде мемлекеттік емес дереккөз-
теңгеге қаржыландырылды.
лерін микро-/ шағын кәсіпкерліктің мақ-
дерден қаржы тарту болып табылады.
сатты тобынан шығару және оларды қаржы-
2018 жылы Қор өңірлік ШОК-ты облыстық
ландыру талаптарын белгілеу бөлігінде
бюджет қаржысымен қоса қаржыландыру
қаржыландыру бойынша өнімі,
ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ҚАРЖЫ
ҰЙЫМДАРЫНАН ҚАРЖЫ
Бағдарламасын жүзеге асыруды ұсынды.
-мақсатты топтарға жұмыс істейтін кәсіп-
ТАРТУ ЖӘНЕ ОРНАЛАСТЫРУ
Мәселен 2017 жылы 6 әкімшіліктен жал-
керлерді қосып, МШОК субъектілері үшін
пы құны 3,07 млрд теңге қаржы тартылып,
жұмыс орындарын құру шартын алып та-
Қор ЕДБ және МҚҰ арқылы МШОК-ты
ол «Самұрық-Қазына» АҚ және Қордың
стау бөлігінде «Еңбек» бағдарламасы.
мемлекеттік кепілдеме арқылы қаржылан-
өзінің жалпы құны 8,3 млрд теңге қаржы-
дыруға 72 млрд теңге несие желісін ашуға
сымен қоса қаржыландырылатын жағдайда
Азия Даму Банкімен 2017 жылдың 13 қа-
ЕДБ-ға орналастырылды. 2018 жылы қо-
6 ӘКІМШІЛІКТЕН
занында жасалған келісім бойынша өткен
сымша қаржыландыру бағдарламасы бой-
жылы бөлінбеген қаржыны есептей отырып,
ынша аталған бағдарлама аясында бөлін-
31,9 млрд теңге қаржы тартты, ЕДБ/МҚҰ-ға
ген револьверлі төлемдер ескеріліп, 489
жалпы құны 25,4 млрд теңге қаржы бөлді.
ШОК субъектісі 21,5 млрд теңгеге қаржы-
3,07
2018 жылы бағдарлама бойынша аталған
ландырылды.
бағдарлама аясында бөлінген револьверлі
МЛРД ТЕҢГЕ
төлемдер ескеріліп, 13 511 МШОК субъек-
Қор Стратегиясына сәйкес, 2018 жылы ке-
ҚАРЖЫ ТАРТЫЛЫП, ҚОСА
тісі 39,5 млрд теңгеге қаржыландырылды.
лесі шаралар жүргізілді:
ҚАРЖЫЛАНДЫРЫЛАТЫН
ШАРТЫМЕН ЕДБ-ҒА
Сондай-ақ 2018 жылы «Банк KassaNova»
1) кәсіпкерлік қызметті электронды ком-
ОРНАЛАСТЫРЫЛДЫ
АҚ және «Банк ЦентрКредит» АҚ үшін
мерция, цифрлы платформа және олар-
Қордың кепілдемесі бойынша Қазақстан
дың экожүйесі саласында жүзеге асыратын
ЖЫЛДЫҚ ЕСЕП 2018
Оған қоса, 2018 жылы Қор 2019 жылы
Механизм аясында субсидиялау үшін рес­
Қазақстан Республикасы Үкіметінің қау-
жүзеге асыру жоспарланған исламдық
публикалық бюджеттен
30 млрд теңге
лысымен бекітілген «Бизнестің жол кар-
қаржыландыру принципіндегі ШОК субъ-
бөлінді.
тасы 2020» бизнесті қолдау және дамы-
ектілерін қаржыландыру жөніндегі тәсіл-
ту бірыңғай бағдарламасына кепілдік алу
дерді жүзеге асыруға байланысты бар-
2018 жылы Қор субсидиялау құралы
процесін жеңілдететін және шарттарын
лық даярлық жұмыстарын жүргізді: жеке
бойынша қолдау көрсетті:
айтарлықтай жақсартатын келесі кепіл-
секторды
(Islamic Corporation for the
1)
«БЖК 2020» аясында несие портфелі
дік беру құралдары бойынша өзгертулер
Development of the Private Sector) дамы-
173,16 млрд теңге сомасына 1 432 жобаға
енгізілді:
ту жөніндегі Ислам корпорациясынан
қолдау көрсетіліп, бөлінген субсидия
1) «Бизнестің жол картасы - 2020» бизне-
40 млн АҚШ доллары көлемінде қаржы
көлемі 39,9 млрд теңгені құрады;
сті қолдау және дамыту біріңғай бағдарла-
тарту келісілді, оның ішінде «Сукук» ис-
масы «Бизнестің жол картасы - 2020» биз-
лам облигациялары Холдингінің еншілес
2)
«Нұрлы жер» мемлекеттік тұрғын үй
несті қолдау мен дамытудың мемлекеттік
ұйымдарын құру арқылы (БРК-Лизинг АҚ)
құрылысы бағдарламасы аясында несие
бағдарламасы болып атауын өзгертті;
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкімен
портфелі 24,4 млрд теңге сомасына 32 жо-
2) мемлекеттік-жеке әріптестік туралы
құралды іске асыру механизмі белгіленді,
баға қолдау көрсетіліп, төленген субсидия
шарттар аясында жүзеге асырылатын жоба-
Қор белгілеген шарттарға сәйкес ШОК
көлемі 1,6 млрд теңгені құрады;
лар бойынша салалық шектеулер алынып
субъектілерін қаржыландыру жобасын жү-
тасталды;
зеге асыратын операторлар нақтыланды.
3)
«Қазақстан қалаларындағы
«Төмен
3) кепілдіктерді бекіту процесінен Өңірлік
көміртекті дамытуға арналған орнықты
үйлестіру кеңесі шеттетілді;
СУБСИДИЯЛАУ
қалалар»» энергоқызмет бастамасын қол-
4) кепілді төменде келтірілетін тәсілдердің
дау бағдарламасы аясында несие портфелі
бірі арқылы алуға болады:
Жаңа тиімді инвестициялық жобаларды,
0,8 млрд теңге сомасына 6 жобаға қолдау
ЕДБ-ға шыққанға дейін, яғни алдымен
сондай-ақ өндірісті модернизациялау мен
көрсетілді, бөлінген субсидия көлемі
-
кәсіпкер Қордан кепілдік беру туралы
кеңейтуге бағытталған жобаларды жүзеге
0,002 млрд теңге.
шешім алады, соңынан несие үшін ЕДБ-ға
асыруға берілген жаңа несие/ қаржы ли-
шығады;
зингі келісімдері бойынша сыйақылар мөл-
КЕПІЛДІК БЕРУ
ЕДБ шешім қабылдағаннан кейін;
шерлемесі бөлігін қаржыландыру.
2018 жылы Қор кепілдік беру құралы бой-
Сыйақы мөлшерлемесін субсидиялау
ынша қолдау көрсетті:
ҚАЗАҚСТАНДАҒЫ
«БЖК 2020» аясында жүзеге асырылады.
1)
«БЖК 2020» аясында несие портфелі
ТӨМЕН КӨМІРТЕКТІ
«БЖК 2020» жүзеге асырылған кезеңде
48,605 млрд теңге сомасына
1
191 жо-
ДАМУҒА АРНАЛҒАН
ОРНЫҚТЫ ҚАЛАЛАР
субсидиялауқұралы кәсіпкерлер арасында
баға қолдау көрсетілді, кепілдік мөлшері
БАҒДАРЛАМАСЫ
танымалдылыққа ие болды, экономиканың
18,857 млрд теңгені құрады;
АЯСЫНДА
басым секторларына несие тарту тұрғы-
2) «Еңбек» бағдарламасы бойынша несие
сында өзінің нәтижелілігін көрсетті.
портфелі 5,611 млрд теңге сомасына 488
жобаға қолдау көрсетілді, кепілдік мөлшері
ЖОБАҒА
Экономиканы диверсификациялау, өндіріс
- 2,870 млрд теңге;
6
көлемінің өсу қарқынын арттыру, өнімнің
3) «Даму Оптима» бағдарламасы бойынша
ҚОЛДАУ
құнын төмендету, яғни қайта өңдеу өнер-
несие портфелі 11,081 млрд теңге сомасы-
КӨРСЕТІЛДІ
кәсібін дамыту және жұмыс істету мақса-
на 265 жобаға қолдау көрсетілді, кепілдік
тында Теңгенің ұзақ мерзімді өтімділігін
мөлшері 6,584 млрд теңге;
қамтамасыз ету бойынша басым жобалар-
4)
«Қазақстан қалаларындағы
«Төмен
кепілдік портфелі аясында. Қор мен ЕДБ
ды несиелеудің механизмі жүзеге асырыл-
көміртекті дамытуға арналған орнықты
арасында Келісімге қол қойылып, соның
ды: 2018-2020 жылдардағы ЕДБ-ның өз
қалалар»» энергоқызмет бастамасын қол-
аясында ЕДБ дербес несие кепілдігіне ли-
қызметін қайта өңдеу және агроөнеркәсіп
дау бағдарламасы аясында несие порт-
мит белгілейді.
саласында жүзеге асыратын жеке кәсіпкер-
фелі 0,158 млрд теңге сомасына 6 жо-
5) тиянақтау мерзімі нақтыланатын сыйақы
лік субъектілерін қолдауға бөлген қаржы-
баға қолдау көрсетілді, кепілдік мөлшері
мөлшерлемесі бөлігіне өзгерістер енгізіл-
сы 600 млрд теңгеге жетті. Бұл ретте осы
0,064 млрд теңге.
ді: «Банктің кәсіпкердің жобасы бойынша
ЖЫЛДЫҚ ЕСЕП 2018
шешімін қабылдаған күніндегі 5 (бес) пай-
кіндік тудыратын өзгерістер енгізілді.
туралы ЕДБ оңтайлы шешім қабылдаған
ыздық үстеме тармағы мөлшеріндегі Қа-
Портфельді кепілдік дегеніміз - Қор бел-
жағдайда Қорға банктік несие шартының
зақстан Республикасы Ұлттық Банкінің ба-
гілеген лимит аясындағы кәсіпкерге беріл-
көшірмесін жібереді;
залық сыйақы мөлшерлемесінен аспайтын
ген кепілдік формасы, ЕДБ соның аясында
3) Қор ЕДБ жіберген кепілдік шартын
атаулы сыйақы мөлшерлемесі бар несие-
Қормен қосымша келісіу рәсімінсіз-ақ ке-
ресімдеп, қол қояды;
лер бойынша ғана кепілдік беріледі»;
пілдік беру туралы өз бетінше шешім қа-
4) ЕДБ кепілдік шартына қол қойып, оған
6) барлық кәсіпкерлер несие мөлшері-
былдауға құқылы.
кәсіпкердің қол қоюын қамтамасыз етеді
не қарамастан
«электронды үкіметтің»
және қол қойылған кепілдік шартын Қорға
веб-порталы арқылы кепілдік алуға элек-
Портфельді кепілдіктің рәсімі мынадай:
жібереді.
тронды өтінім бере алады;
1) ЕДБ өз бетінше, ішкі құжаттарда бел-
7) жеке кәсіпкердің тіркеуден өткенін
гіленген тәртіпке сәйкес кәсіпкердің
Кепіл берудің осындай нысаны лимит,
растайтын құжат нысаны нақтыланды.
өтінімін қарап, борышкермен жобаға ке-
ықтимал кепіл берудің мерзімі мен шартта-
«БЖК 2020» және «Еңбек» бағдарлама-
шенді сараптама (қаржылық жағдайы, кепіл
ры көрсетілген портфельді кепілдік туралы
сында кепілдік құралы бойынша кепілді
заты) жүргізеді;
Қор мен ЕДБ арасында келісім жасалған
портфельді кепілдік аясында беруге мүм-
2) Қордың кепілдемесімен несие беру
жағдайда қолданылуы мүмкін.
Маңғыстау облысы, Жел электр станциясы. «БЕСТ - Групп НС».
Жаңартылатын энергия көздерінен электр энергиясын өндіру жобасы.
Компания «БЖК-2020» аясында субсидиялау және кепілдік беру құралдары бойынша қолдауға ие болды.
ЖЫЛДЫҚ ЕСЕП 2018
ҚАРЖЫЛЫҚ БАҒДАРЛАМАЛАРДЫ ІСКЕ АСЫРУ ҚОРЫТЫНДЫСЫ
іс жүзінде
іс жүзінде
Жоспар
іс жүзінде
% Жосп.
2016 ж.
2017 ж.
2018 ж.
2018 ж.
орынд.
ЕДБ/МҚҰ/ЛК-ға қаражаттарды шарттасып орналастыру арқылы кәсіпкерді қаржыландыру
Қатысушылар саны, дана
10 145
8 305
8 303
18 656
224%
Қаржы сомасы, млн теңге
247 275
230 469
186 850
272 912
146%
Сыйақы мөлшерлемесін субсидиялау
Қатысушылар саны, дана
2 121
2 310
1 156
1 470
127%
Несие сомасы, млн теңге
331 879
275 660
-*
198 380
100%
Несиелерге кепілдік беру
Қатысушылар саны, дана
979
1 320
3 900
1 950
50%
Несие сомасы, млн теңге
27 474
42 811
-
65 455
-
*Жоспарлы көрсеткіш тек қана 70 млрд теңге көлеміндегі «Нұрлы жер»
мемлекеттік тұрғын үй құрылысы бағдарламасы аясында белгіленген
ҚАРЖЫ БАҒДАРЛАМАЛАРЫНЫҢ МОНИТОРИНГІ
Қордың қаржы бағдарламалары аясындағы, сондай-ақ Қор мониторинг функциясын жүзеге асыратын агенттік келісімдер мен басқа да шарттар
аясындағы жобалар мониторингі жөніндегі ақпарат.
Іс жүзінде тексерілгені (жобалардың саны)
Мониторинг атауы
2014 ж.
2015 ж.
2016 ж.
2017 ж.
2018 ж.
Қор қаражаттарды шарттасып орналастыру (17 бағдарлама)
1 021
947
226
2 334
1 237
бағдарламасы аясындағы жобалардың мониторингі
Қайта өңдеу өнеркәсібі саласындағы МШОК-ты қолдау бағдарламасы
0
606
725
576
819
аясындағы жобалардың мониторингі (ҚР ҰҚ қаржысы)
БЖЗК (ҰҚ,БРК) жобаларының мониторингі жөніндегі агенттік келісім
0
0
0
777
737
Субсидияланған жобалар мониторингі
1 576
1 792
3 068
2 595
1 814
Кепілді жобалар мониторингі
51
440
1 170
989
1 655
Гранттар мониторингі
397
193
406
183
522
Барлығы
3 045
3 978
5 595
7 454
6 784
ЖЫЛДЫҚ ЕСЕП 2018
ЕСКЕРТУЛЕР/КІНӘРАТТАР БОЙЫНША ҚАБЫЛДАНҒАН ШАРАЛАР
Қаржыны мақсатты
Салынған
Алынған
пайдалану бойынша
Орынын
айыппұл,
айыппұлдар,
ескертулер,
толтыру,
млн теңге
млн теңге
млн теңге
млн теңге
Мониторингтің атауы
Ескертулер/
кінәраттар
саны
Саны   Мөлшері
Саны   Мөлшері
Саны   Мөлшері
Саны   Мөлшері
Қор қаражаттарды шарттасып
орналастыру (17 бағдарлама) бағдарламасы
24
17
61,46
5
5,96
13
590,42
7
284,9
аясындағы жобалардың мониторингі
Қайта өңдеу өнеркәсібі саласындағы
МШОК-ты қолдау бағдарламасы аясындағы
17
10
29,60
10
29,60
15
673,52
14
644,18
жобалардың мониторингі (ҚР ҰҚ қаржысы)
БЖЗК (ҰҚ, БРК) жобаларының мониторингі
19
Мониторинг нәтижелері ҚР ҰБ-ға жіберілген
Субсидияланған жобалар мониторингі
21
Субсидияланған жобалар бойынша анықталған кінәраттар
Кепілді жобалар мониторингі
17
17 кепілдік жоққа шығарылды
Анықталған кінараттар туралы ескерту Бағдарламаның Өңірлік
Гранттар мониторингі
58
үйлестірушісіне, Байқау комиссиясына жіберілді
Барлығы
156
27
91,06
15
35,56
28
1 263,94
21
929,08
БАҒДАРЛАМАЛАР ТИІМДІЛІГІНІҢ МОНИТОРИНГІ
«Бизнестің жол картасы - 2020»
«БЖК 2020» аясындағы пайыздық мөлшер-
бизнесті қолдау мен дамытудың
лемелерін субсидиялау мен несиелерге
2019 жылдың 1 қаңтарында
мемлекеттік бағдарламасы
кепілдік беру кәсіпорындардың қаржылық
«БЖК 2020»-ға қатысушылар
көрсеткіштерін жақсартуға ықпалдасады,
төлеген салықтың жалпы
«БЖК 2020»-ға қатысушы кәсіпорындар
әсіресе ол қазіргі экономикалық жағдайда
мөлшері 1,2 трлн теңге, оның
мен кәсіпкерлер туралы Қордың бол-
көкейкесті болып табылады. Өз кезегін-
ішінде болжамды деректер
жамды деректері бойынша 2019 жылдың
де кәсіпорын қызметін жақсарту есебінен
бойынша - 2018 жылы
1 қаңтарындағы өнімдер шығарылымының
бюджетке түсетін қаржы молайып, бағдар-
318 млрд теңгені құрайды.
мөлшері 18,8 трлн теңге, оның ішінде 2018
жылы - 5,3 трлн теңге болған.
ламалардың бюджеттік тиімділігі мен оның
(7-кесте)
экономикалық негіздемесі жақсарады.
(8-кесте)
ЖЫЛДЫҚ ЕСЕП 2018
7-кесте
8-кесте
«БЖК 2020»-ҒА ҚАТЫСУШЫЛАР
«БЖК 2020»-ҒА ҚАТЫСУШЫЛАР
ШЫҒАРҒАН ӨНІМ, МЛРД ТЕҢГЕ
ТӨЛЕГЕН САЛЫҚ, МЛРД ТЕҢГЕ
6 000
400
5 300
318
4 383
300
269
4 000
3 257
204
200
2 000
100
0
0
2016
2017
2018*
2016
2017
2018*
* Алдын ала деректер бойынша
* Алдын ала деректер бойынша
«БЖК 2020»-ның кәсіпкерлік секторын кеңінен қамтуы және ШОК субъектілерінің бағдарламаға қызығушылығының артуы оны жүзеге асырудың
әлеуметтік тиімділігін бағалауға мүмкіндік береді, әрі ол тұрғындарды жұмыс орындарымен қамтамасыз ету арқылы байқалады.
Мәселен, «БЖК 2020»-ға қатысушылар 2019 жылдың 1 қаңтарына дейін алдын ала 319 мың сәйкес жұмыс орындарын сақтап, қосымша 94 мың
жаңа жұмыс орындарын ашқан. (9-кесте)
9-кесте
Қазақстан Республикасы Ұлттық қорының қаржысы
ЖАҢАДАН АШЫЛҒАН ЖӘНЕ САҚТАЛЫП
есебінен қайта өңдеу өнеркәсібіндегі ШОК
ҚАЛҒАН ЖҰМЫС ОРЫНДАРЫНЫҢ САНЫ, ДАНА
қолдау бағдарламасы
Қайта өңдеу өнеркәсібі саласының ШОК қолдау бағдарламасына
Қазақстан Республикасы Ұлттық қорының қаржысы есебінен
400 000
қатысушы кәсіпорындардың табысы 2015 жылы - 417 703 млн теңге,
312 300
319 989
2016 жылы - 748 406 млн теңге, 2017 жылы - 1 031 517 млн теңге
300 000
болды. Қор деректерінің болжамына сәйкес, 2018 жылғы кіріс 1 200
267 852
000 млн теңгені құрайды.
200 000
Аталған бағдарлама аясында қаржылық қолдау алған кәсіпкерлер
2018 жылы алдын ала бағалау бойынша 74 000 млн теңге көлемінде
89 141
94 267
100 000
80 778
салық төлеген (2017 жылғы төленген салық мөлшері - 63 980 млн
теңге).
0
01.01.2017
01.01.2018
01.01.2019*
ЕДБ мен Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Мемлекеттік
кірістер комитеті берген деректер бойынша Ұлттық қор қаржысына
Сақталған жұмыс орындары
қаржыландырылған кәсіпкерлер 18,4 мың жаңа жұмыс орынын (оның
Құрылған жұмыс орындары
ішінде 2018 жылы - 997) ашқан немесе ашуды жоспарлауда, ол бір
* Алдын ала деректер бойынша
кәсіпорынға орташа есеппен алғанда 8-ден астам жұмыс орыны.
ЖЫЛДЫҚ ЕСЕП 2018
ПРОБЛЕМАЛЫҚ АКТИВТЕРДІҢ АЗАЮЫ
ПРОБЛЕМАЛЫ
АКТИВТЕРДІ
01.01.2018 жылғы проблемалық активтер мөлшері -
38,02 млрд теңге
01.01.2018 жылғы Қордың проблемалық активтер құрылымы:
7,570
1) Тікелей қаржыландыру портфелі (2004-тен 2008 жылдар ара-
МЛРД ТЕҢГЕГЕ
лығындағы заемдар мен лизингтер беру жолымен тікелей қаржы-
АЗАЙТУ
ландырылған жобалар)10,12 млрд теңгені құрады;
ҚАМТАМАСЫЗ
2) басқа дебиторлық берешектер (қаржылық және шаруашылық қы-
ЕТІЛДІ
змет жөніндегі дебиторлық берешектер) 4,7 млрд теңгені құрады;
3) 28.04.2017 жылы «DeltaBank» АҚ-дан қабылданған 15,69 млрд
теңге портфельдің (28.04.2017 жылы «DeltaBank» АҚ-дан Қор
5,931 млрд теңге - «DeltaBank» АҚ-дан берілген жобалар (қамтама-
қабылдаған түпкілікті заемшылардың жобалары) проблемалық
сыз етілмейтін несиелер);
бөлігі 01.01.2018 жылы 6,4 млрд теңгені құрады;
0,466 млрд теңге - тікелей қаржыландырылған жобалар (тікелей
4) «DeltaBank» АҚ берешегі - 6,2 млрд теңге;
портфель бойынша 365,9 млн теңге 207 борышкерге және 99,9 млн
5) «Казинвестбанк» АҚ берешегі - 10,0 млрд теңге;
теңге 57 жоба бойынша орындалған кепілдіктер бойынша);
6) орындалған кепілдіктер - 0,6 млрд теңге.
0,335 млрд теңге дебиторлық берешектер бойынша өтелді
(147 млн теңге «Казинвестбанк» АҚ, 181 млн теңге «Астана-финан-
2018 жылғы 38,02 млрд теңге көлеміндегі проблемалық активтердің
с»АҚ және т.б.).
жалпы көлемінен проблемалы активтерді 7,570 млрд теңгеге (355 %
артық мөлшер) азайту қамтамасыз етілді, оның ішінде:
2) 838 млн теңгенің проблемалық берешегі өтелді (тікелей қаржы-
1) Қаржылай 6,732 млрд теңге өтелді, оның ішінде:
ландыру портфелі және дебиторлық берешектер бойынша).
Барлығы 2018 жылы жоспардағы 2,131 млрд теңгенің орнына 7,570 млрд теңге проблемалық берешекті азайту
қамтамасыз етілді (6,732 млрд теңге қаржылай + 838 млн теңге кешіру арқылы), асыра орындалуы 355%.
Оның ішінде «DeltaBank» АҚ берген жалпы құны 5,931 млрд теңге барлық
16 жобаның қаржысын өтеу қамтамасыз етілді.
ҚОРЫТЫНДЫ КӨРСЕТКІШТЕР
(млрд теңге)
Проблемалық активтер
Жоспар
Іс жүзінде
Орындау,%
1
Тікелей қаржыландыру портфелі және дебиторлық берешек
1,639
2,131
335%
2
«DeltaBank» АҚ-дан қабылданған портфель
5,931
Барлығы
2,131
7,570
ЖЫЛДЫҚ ЕСЕП 2018
АКТИВТЕР ҚҰРЫЛЫМЫ
Қордың жарғылық капиталында қатысу үлесі бар, бірақ аталған компаниялардың жұмысына айтарлықтай ықпалы жоқ компаниялар: «Эконом»
МКҰ» ЖШС (жарғылық капиталы 12 млн теңге, қатысу үлесі - 16,6%), «Вест Финанс» МКҰ» ЖШС (жарғылық капиталы 5,06 млн теңге, қатысу
үлесі - 39,5%), «Жайнар» МКҰ» ЖШС (жарғылық капиталы 5,5 млн теңге, қатысу үлесі - 36,0%). Қазір Қордың Директорлар кеңесінің 2016
жылдың 20 шілдедегі №72 және 2017 жылдың 24 ақпанындағы №77 көрсетілген микронесие ұйымдарын жабу туралы шешіміне сәйкес,
микроқаржы ұйымдарын еркін түрде жабу жөніндегі іс-шаралар жалғасуда.
2018 жылы ҚР Әділет министрлігі Оңтүстік Қазақстан облыстық Әділет департаменті Мақтарал аудандық Әділет басқармасы АМБ-ның
04.01.2018 жылғы №1 бұйрығымен «АДАЛ-INVEST» МКҰ» ЖШС-сын жабу жүзеге асырылып, «АДАЛ-INVEST» МКҰ» ЖШС заңды тұлғалар
реестрінен жою тіркелді.
2019-2020 жылдары көрсетілген микрокредит ұйымдарын жоюды аяқтау жоспарлануда.
2018 ЖЫЛЫ
ЕДБ, МҚҰ немесе ЛК
МАҚҰЛДАНҒАНҒА
ДЕЙІН КҚО
КЕҢЕСШІЛЕРІ
6410
ЖОБА
ЖІБЕРДІ
КЛИЕНТТІК СЕРВИС
2018 жылы Кәсіпкерлерге қызмет көрсету
орталықтарындағы клиенттік сервисті (КҚО)
жақсарту және Қор клиенттерінің санын арт-
тыру, сондай-ақ «БЖК 2020» аясында жүзеге
асырылатын функцияларды сервистік қыз-
метпен көшірмелеуді болдырмау мақсатында,
Қор Кәсіпкерлерді қолдау орталықтары мен
Кәсіпкерлерге қолдау көрсететін мобиль-
ді орталықтардың жаңа тұжырымдамасын
жасады, оның аясында КҚО кеңесшілерінің
Батыс Қазақстан облысы, «КазСтройМаркет» ЖШС.
қызметі өзгеретін болды. Мәселен, жаңа
Құрғақ құрылыс қоспаларын өндіру жобасы.
Компания «Даму-Өндіріс» бағдарламасы бойынша қолдауға ие болды
тұжырымдамаға сәйкес, КҚО мен МКҚО
ЖЫЛДЫҚ ЕСЕП 2018
кеңесшілерінің негізгі атқарымды міндеті
морандумға қол қойылды. Мұндай әріпте-
2018 жылы бұл жоба бойынша 5 635 адам
жеке кәсіпкерлік субъектілерінің жоба-
стік жаңадан басталған, сондай-ақ не жаңа
дәріс алды.
сын мақұлдағанға дейін Қор жүзеге асыра-
жобаны іске қосуға ресурсы жоқ, не Қор-
тын бағдарламаларды қаржыландыру үшін
дың несиесін немесе кепілдемесін жаңа
АГЕНТТІК ЖЕЛІ
ЕДБ-ға, МҚҰ-ға және ЛК-ға жіберу болып
платформаға қосып, жүзеге асыруға мүм-
табылады. 2018 жылы ЕДБ-да МҚҰ-да неме-
кіндігі тапшы ағымдағы жобаларға өз ісін
2018 жылы екінші деңгейлі банктер қы-
се ЛК-да мақұлданғанға дейін КҚО кеңес-
бастауға ықпалын тигізеді.
зметкерлері арасынан кәсіпкерлерге
шілері 6410 жоба жіберді.
мемлекеттік қолдау құралдарын қолдана
ҚАШЫҚТЫҚТАН ОҚЫТУ
отырып, микро, шағын және орта бизнес
Ұсынылатын қызмет сапасын жақсарту
субъектілеріне несие беретін әріптес-банк
мақсатында КҚО менеджерлерінің жұмыс
«Кәсіпкерлікті дамытуды қашықтықтан қол-
филиалдарының несие менеджерлерін, ма-
үстеліне CRM Sensor қондырғылары орна-
дау» жобасы аясындағы қашықтықтан оқыту
мандарын материалдық тұрғыда ынталан-
тылған, ол клиенттермен әңгіменің ауди-
ел аймағындағы тұрғындардың кәсіпкерлік-
дыруға бағытталған «Даму» кәсіпкерлікті
о-бейне жазбасын жасап, олардың бағасын
тегі өкілеттілігін арттыруға және кәсіпкерлік
дамыту қоры» АҚ Агенттік торабы» Жоба-
қоюға мүмкіндік береді. Аталған қондырғы-
белсенділікті ынталандыруға бағытталған.
сы әзірленіп, іске қосылды.
ның арқасында қызмет сапасын бағалап,
клиенттің қанағаттанғанын, қажеттілікке
Жаңадан бастаған кәсіпкерлерді
Жоба шарттарына сәйкес, мемлекеттік қол-
орай кеңес беру барысын жазып алу мүм-
қашық­тықтан оқытудың мақсаты -
дау құралдарының әрбір қолданылуына
кіндігі бар. Осылайша, барлық кеңестер
кәсіпкерліктің негіздері бойынша қажетті білім
төлем жасалынады.
міндетті түрде CRM Sensor планшетінде
беру және болашақ кәсіпкерлердің өз ісін
баға берумен аяқталады. 2018 жылы кли-
ашу мүмкіндігін ынталандыру үшін бизнесті
Жобаның шарты бойынша әріптес банк қыз-
енттердің көрсетілетін қызмет сапасына
жүргізу машықтарын үйрету.
меткерлеріне байланысты мұндай жұмыс ны-
қанағаттану деңгейі
99,5 % болды
(CRM
саны Қор мен әріптес банк Жобаны жүзеге
Sensor деректері бойынша).
Кәсіпкерлерді қашықтықтан оқытудың мақ-
асыру аясында әріптестік туралы Келісімге
саты бизнес жүргізуге байланысты тәжіри-
қол қойған жағдайда іске асуы мүмкін.
2014-2023 жылдардағы
«Даму» кәсіп-
белік машықтарды кеңейту және білімді
керлікті дамыту қоры» АҚ Даму страте-
тереңдету, оның ішінде сауда көлемін арт-
ШОК ТОП-МЕНЕДЖМЕНТІН
гиясын жүзеге асыру мақсатында Қордың
тырудың маркетингтік тәсілдерін пайда-
СЕРВИСТІК ҚОЛДАУ МЕН
корпоративтік сайтына кері байланыс
лануды, қаржы-шаруашылық қызмет нәти-
ОҚЫТУДЫ ЖҮЗЕГЕ АСЫРУДЫҢ
жүйесі енгізілді, ол Қор клиенттерінің
желерін қадағалауды және сауда бөлімінің
МОНИТОРИНГІ
көрсетілген қызмет сапасына баға беріп,
жұмысын құру мен басқару машықтарын
клиенттерден кепілдемелер, пікірлер
жақсартуды үйрену болып табылады.
Қор «Шағын және орта кәсіпкерлік топ-ме-
алуға, қызметті асыра пайдалану оқиға-
неджментін оқыту» және
«БЖК-2020»
ларын, алаяқтықты анықтауға, сондай-ақ
Қашықтықтан оқыту мүдделі адамдардың
аясында жұмыс істеп тұрған кәсіпкерлік
«онлайн» режимінде клиенттерге шұғыл
бәріне қай жерде тұратынына қарамастан
кеңес айтуға мемкіндік береді.
өзінің кәсіби деңгейін көтеру мүмкінді-
қызметке сервистік қолдау көрсету» құра-
лының мониторингі бойынша жұмыстарды
гін береді. Бірден-бір шарт - ғаламтордың
Краудфандинг/ краудинвестинг платформа-
болуы ғана. Кәсіпкерлер мұндай оқу про-
жалғастыруда.
ларымен әріптестік
цесінде интерактивті режимде оқу-әдісте-
2018 жылдың
18 шілдесінде
«Даму»
мелік материалдарды өз бетінше игеріп,
2018 жылы ШОК топ-менеджментін оқы-
кәсіпкерлікті дамыту қоры» АҚ мен
тәжірибелік тапсырмалар орындайды, те-
ту аясында 424 адам дәріс алып, сервистік
«STARTTIME» ЖШС (start-time.kz крау-
стілеуден өтеді. Тестен сүрінбей өткен
қолдау қызметіне 58233 қызмет түрін алған
дфандинг платформасы) арасында өзара
жағдайда дәріс алушыларға оқудан өткені
42
845 шағын және орта кәсіпкерлік
түсіністік пен ынтымақтастық туралы Ме-
туралы сертификат беріледі.
субъектісі жүгінді.
ЖЫЛДЫҚ ЕСЕП 2018
БАЙЛАНЫС ОРТАЛЫҒЫ
Сондай-ақ Қордың Байланыс Орталығы - кәсіпкерлер мен жеке тұлғалардың шағымдарын қарап, Қордың мүддесіне сәйкес оларды түрлі
байланыс арналары арқылы ақпараттандыратын талдау орталығы да жұмысын жалғастыруда.
2018 жылы Байланыс Орталығының қызметкерлері 70 885 клиентке кеңес берді, олардың 37 208-і (52%) жеке кәсіпкерлік субъектісінің
қызметкерлері. ВРМ жүйесіне 34 654 адам тіркелді.
ҚОРДАҒЫ АҚПАРАТТЫҚ ТЕХНОЛОГИЯЛАРДЫҢ ДАМУЫ
2018 жылы ішкі бизнес процестерді авто-
актілеріне, материалдарды беру талапта-
8) Жобалар мониторингінің процесі авто-
маттандыру жұмыстары одан әрі жалғасты-
рына қол қою және кеңсе ғимараттарын
маттандырылған. Жеке кәсіпкерлік субъ-
рылды. 2018 жылдың қорытындысы бойын-
басқару цифрлы форматқа көшірілген.
ектілері жобалары мониторингінің негізгі
ша автоматтандыру деңгейі 92%-ға жетіп,
Құжаттарға қағаз қолданбай, электрон-
жұмыстары sales жүйесінде жүргізіледі.
келесі негізгі нәтижелерге қол жеткізілді:
ды-цифрлы тәсілмен қол қойылады.
Ғаламторды қосу арқылы алыс аймақтарға
4) Мүлік кепілдемесі, несие тарту, несие
жол жүрген жағдайда мониторинг туралы
және дебиторлық берешек, сондай-ақ есеп
есеп толтырудың мүмкіндігі пайда болды.
беру сияқты бухгалтерлік есеп проце-
9) Жетекші қызметкерлердің жұмысының
2018 ЖЫЛДЫҢ
стерін автоматтандыру жұмыстары аяқтал-
негізгі көрсеткіштерінің мониторингі авто-
ҚОРЫТЫНДЫСЫ
ды. Осылайша басы артық қағаз құжаттары-
маттандырылған.
БОЙЫНША
ның іс алмасуы тоқтатылды.
10) Сондай-ақ сыртқы контрагенттермен
АВТОМАТТАНДЫРУ
5) Қордың кірістері мен шығындарының
байланыс цифрлы форматқа көшірілді.
ДЕҢГЕЙІ
бөлшекті есебінің процесі автоматтанды-
Барлық шығыс құжаттарына электрон-
рылған. Қор жүзеге асыратын бағдарлама-
ды-цифрлы қол қойылады.
-ға
лардың (оның ішінде республикалық бюд-
11) Субсидиялау бизнес-процесі авто-
92%
жеттен алынған қаржының) өзіндік құны
маттандырылған. Бүгінгі күні өтінім бе-
мен рентабельділігін бағалауға, аймақтағы
руден шешім қабылдауға дейінгі барлық
ЖЕТТІ
филиалдардың рентабельділігін бағамда-
процесс bpm’onlinesales жүйесі бойынша
уға, ресурстарды пайдаланудың оңтай-
жүргізіледі.
лылығын іздестіруге қажетті ақпараттар
12) Қаржы тарту және орналастыру проце-
1) Ішкі аудит қызметі іс-шараларының
алуға, шешімдер қабылдауға қажетті есеп
стері автоматтандырылған.
жоспары автоматтандырылды. Қазір
құжаттарының толықтығы мен мазмұнын
Ішкі аудит қызметі тапсырмалар береді
қамтамасыз етуге көмектесетін ақпараттар
Оған қоса, «БЖК 2020» аясындағы қаржы-
және Электронды құжат айналымы жүй-
алудың мүмкіндігі бар.
сы шектеусіз, сондай-ақ осы бағдарлама
есі арқылы оның орындалуы туралы есеп
6) Сатып алу қызметінің процестері авто-
аясында несиелер бойынша сыйақы мөл-
сұрайды. Орындау мерзіміне бақылау қой-
маттандырылған. Тауар сатып алу, жұмыс
шерлемесінің бір бөлігін субсидия беретін
ылған. Бұрын бұл процесс электронды по-
шта арқылы жүргізілетін.
пен қызмет көрсетудің техникалық ерек-
жеке кәсіпкерлік субъектілеріне несие
2) Электронды мұрағат модулі енгізілді.
шеліктерін анықтау, шартқа қол қою құжат
беру жөніндегі кепілдікке өтінім жазу да
Модуль тасымалдаушы қызметкерлердің
айналымының электронды жүйесінде жүр-
авторматтандырылды.
кредиттік деректерінің көшірмелерімен
гізіледі.
толтырылған. 2019 жылы мұрағат бұйрықта-
7) Қызметкерлерді бейімдеу, іріктеу, баға-
Сондай-ақ
«Бәйтерек» ҰБХ» АҚ Digital
ры және шарттары жиналған бөлімдермен
лау және оқыту процестері автоматтанды-
Baiterek цифрлық алаңында
«Еңбек»
толтыру жоспарлануда.
рылған. Бұрынғыдай қағаз тасымалдаушы-
бағдарламасы аясында кепілдік алуға өтінім
3)
Негізгі қаражатты қабылдау-беру
сын пайдаланудың қажеті жоқ.
беру жүзеге асырылды.
ЖЫЛДЫҚ ЕСЕП 2018
ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ӘРІПТЕСТІК
2018 жылы Қор мынадай жаңа ықтимал әріптестермен байланысты
2018 жылы Қор халықаралық қаржы инсти-
дамытуға кірісті: Азия инфрақұрылымдық инвестициялар банкі,
туттарымен және шетелдік ұйымдармен ха-
Бүкіләлемдік банк және БҰҰ-ның Жасыл климаттық қоры.
лықаралық байланысты белсенді жалғасты-
рды. Қор басшылығы деңгейінде АҚШ-қа,
Ресей Федерациясына, Беларусь Республи-
Үдерістерді қолдауға бағытталған Қазақстан
Мәселен 2018 жылдың сәуірінде Қор БҰҰ
касына, Испанияға, Қытай Халық Респу-
Республикасындағы инновациялық жоба-
Даму бағдарламасымен бірлесіп,
«Төмен
бликасына сапарлар ұйымдастырылды. Қор
ларды дамыту мақсатында поляктардың
көміртекті дамуға арналған орнықты қала-
өкілдері сонымен бірге кәсіпкерлікті дамы-
Ernst&YoungPoland және стартап-баста-
лар» бағдарламасы бойынша жобаларды жү-
ту институттарымен кездесу үшін Польша
масын жүзеге асырудағы сәтті тәжірибесі
зеге асыруға кірісті. Сондай-ақ Қазақстанға
мен Тәжікстанға барды.
ескеріліп, поляктың Startberry, Wavespace
«жасыл қаржыны» одан әрі тарту үшін БҰҰ-
және Eynovation даму Қорымен өзара әріп-
ның Жасыл климат Қорындағы аккреди-
Мұндай сапарлар тәжірибе алмасу және
тестік басталды.
тациялау жөніндегі жұмыстарын бастады.
кәсіпкерлікті қолдау жөніндегі шаралар-
Жеке секторды дамыту жөніндегі Ислам
дағы халықаралық әріптестіктің белсен-
Жасыл және исламдық қаржыландыру меха-
корпорациясымен 40 млн АҚШ долларын
ділігін арттыруға ықпалын тигізеді. Атап
низмдерін дамытуға айрықша көңіл бөлінді.
тартуға байланысты мәселе қарастырылды.
айтқанда, Қор Ресейлік ШОК Корпора-
циясымен және ШОК Банкімен, кәсіпкер-
лікті қаржылай қолдайтын Беларусьтың
БЕЛАРП, Қытайдың «Жібек жолы» қорымен,
Қытай-Еуразия экономикалық қорымен, ма-
лайзиялық SME Corp. корпорациясымен,
корейлік SBC және KODIT ұйымдарымен,
сингапурлық EnterpriseSingapore агентті-
гімен, поляктың PARP, венгердің MBA, әзір-
байжанның KOBIA, жапонның JICA және
басқа да ұйымдармен ынтымақтастықты
нығайту жұмыстарын жалғастырды.
2018 жылдың
12 қыркүйегінде Анкара
қаласында «Даму» кәсіпкерлікті дамыту
қоры» АҚ мен KOSGEB шағын және орта
кәсіпкерлікті дамыту және қолдау ұйымы
арасында ынтымақтастық жөніндегі жол
картасына қол қойылып, соның аясында
2018 жылдың желтоқсанында Қор қыз-
меткерлері үшін KOSGEB-де тағылымдама
ұйымдастырылды.
Қосымша қаржыландыру көздерін тарту
мақсатында Қор Азия Даму Банкі, Еуропа
қайта құру және даму банкі, Еуразиялық
Даму банкі, Еуропа инвестиция банкі,
жеке секторды дамыту жөніндегі Ис-
лам корпорациясы сияқты халықаралық
Шығыс Қазақстан облысы, «Шығыс Универсал» ЖШС.
қаржы институттарымен белсенді әріп-
Жануарлардан алынатын өнімдер мен шикізатты (балық және шаян тәрізділер) қайта
тестік жүргізді.
өңдеу жобасы. Компания «БЖК 2020» бағдарламасы аясында қолдауға ие болды
ЖЫЛДЫҚ ЕСЕП 2018
АЛДАҒЫ КЕЗЕҢДЕРГЕ ҚОЙЫЛҒАН МАҚСАТТАР
2019 жылы ішінде жоспарлау, есеп, тәуекел-
коммерцияны одан әрі жүйелі түрде қол-
МҚҰ (АДБ заемының 4 траншы) арқылы
дерді басқару, инвестициялар, операциялық
дауға арналған;
МШОК субъектілерін қаржыландыруға жұм-
қызметтер, сондай-ақ өкілетті органдардан
3) жеке секторды дамыту жөніндегі Ис-
сау, қалған 40,1 млрд теңге несие желісін
бастап қызметкерлерге дейінгі барлық дең-
лам корпорациясынан (Islamic Corporation
ЕДБ/МҚҰ-ға орналастыру жоспарлануда.
гейде шешімдер қабылдау процесі де бар
for the Development of the Private Sector)
5) Қазақстан Республикасының Экономи-
тұрақты дамудың Стратегиясына тұрақты
тартылған 40 млн АҚШ доллары көлемін-
каны жаңарту жөніндегі мемлекеттік ко-
даму принциптерін интеграциялау саласын-
дегі қаржы есебінен ШОК субъектілерін
миссиясының шешімі негізінде Қор бұрын
дағы Қордың саясатын енгізу жоспарлануда.
исламдық принциптер бойынша қаржы-
ЕДБ-дан шақыртып алған 14,6 млрд теңге
ландырудың құралдарын жүзеге асыру
көлеміндегі қаржыны ҚР Ұлттық қорының
Қорда тұрақты даму принциптерін енгізудің
жоспарлануда.
қаржысынан (1, 2, 3 транштар) бағдарлама-
алғашқы қадамдарының бірі тұрақты даму
ларды жүзеге асыру аясында ЕДБ арасында
мәселелері бойынша білікті және корпо-
2019 жылы Апекс департаменті аясында
бөлу жоспарлануда.
ративтік мәдениетті көтеруге арналған Қор
ШОК-ты институционалды дамыту және
қызметкерлерінің тренингін өткізу болады.
қаржыландыру жөнінде жұмыстар жүргізу
жоспарлануда.
Сондай-ақ 2019 жылы негізгі бизнес-про-
цестерді автоматтандыру жұмыстарын
Сондай-ақ қаражаттарды шарттасып орна-
ICD
аяқтау жоспарлануда:
ластырудың мынадай ағымдағы бағдарлама-
ҚАРАЖАТЫ
1) Digital Damu жобасы аясында инте-
лары бойынша Қор жұмысының жоспарла-
нет-портал әзірлеу және енгізу;
рын да айта кету керек:
ЕСЕБІНЕН
2)
«Даму» кәсіпкерлікті дамыту қоры»
1) ШОК субъектілерін лизингтік қаржылан-
ҚАРЖЫЛАНДЫРУ
АҚ-ның Рейтинг моделін автоматтандыру.
дыру бойынша шартты қаржыны ЕДБ мен
3) iDamu
(Intelligence Data Analysis
ЛК-ға орналастырудың аясында 2 млрд тең-
Management Unification) жобасын жүзеге
ге көлеміндегі Қор қаржысын орналастыру
6) Сондай-ақ 2019 жылы Қор кем дегенде
асыру.
жөнінде жұмыстар жүргізу жоспарлануда.
30 млн АҚШ доллары көлеміндегі қаржы-
Өнім микро- шағын кәсіпкерлікті лизингтік
ны шағын және орта бизнесті қаржыланды-
Қызметтің негізгі бағыттары бойынша мы-
қаржыландыруға арналған;
руға жұмсау үшін өз кепілдігімен Еуропа
надай жоспарлануда:
2)
2019 жылы аймақтардағы кәсіпкерлерді
қайта құру және даму банкісінен тартуды
қолжетімді және ұзақ мерзімді қорланды-
жоспарлауда.
Қаражаттарды шарттасып орналастыру
руды қамтамасыз ететін өңірлік бағдарла-
2019 жылы Қор Қордың Стратегиясын жүзе-
маларды жүзеге асыру үшін жергілікті атқа-
ге асыру мақсатында мынадай өнімдер шыға-
рушы органдардан (онан әрі - ЖАО) қаржы
руды жоспарлауда:
тарту жөніндегі жұмыстар жалғасын табады,
2019 - ШОК-ты
1) зияткерлік меншікке қол жеткізу жөнінде-
сондай-ақ
«Еңбек» Бағдарламасын жүзе-
ИНСТИТУЦИОНАЛДЫ
гі әрекеттерді одан әрі қаржыландыру үшін
ге асыру жалғасуда. 2019 жылғы жоспарға
құралдарды жүзеге асыру мен әзірлеудің
сәйкес, қаржы институттарын онан әрі қор-
ДАМЫТУ
тәжірибесін қарастыру жоспарлануда;
ландыруға арналған қаржы тартудың жалпы
ЖӘНЕ
2) электронды коммерция, цифрлы плат-
көлемі 22 млрд теңге болады деп жоспарла-
ҚАРЖЫЛАНДЫРУ
форма мен олардың экожүйесі саласында
нуда. Осы қаржыны ЕДБ/МҚҰ-ға орналасты-
кәсіпкерлік қызмет жүргізетін ШОК субъ-
ру 2019 жылы жүзеге аспақ;
ектілерін қаржыландыру үшін жаңа өнім-
3)
«Даму-Өңірлер III» бағдарламасын
дерді жүзеге асыру аясында 1 млрд теңге
жүзеге асыру аясында Қордың 4 млрд теңге
Субсидиялау және кепілдік беру
көлеміндегі Қор қаржысын бөлуді бастау
қаржысын одан әрі орналастыру жоспарла-
Қор «БЖК 2025» жобасын және Ережелер
жоспарлануда. Өнім электронды сауда
нып отыр;
жобасын жасап, Қазақстан Республикасының
алаңдарын дамыту есебінен электронды
4) Азия Даму Банкінің заемын ЕДБ және
Ұлттық экономика министрлігіне
қарауға
ЖЫЛДЫҚ ЕСЕП 2018
ұсынды. Аталған жобалар «БЖК 2020»-ның
лерінің өзгерістері/қосымшалары бекітілді.
ережесін нақтылау, көрсетілген қызметтер
2025 жылға дейінгі жалғасы түрінде.
Аталған Механизм ЕДБ-ны басым жоба-
нәтижесі бойынша клиенттерге сұрау салу
ларды несиелеудің қолжетімділігі міндетін
тәсілін енгізу жоспарлануда.
2019 жылы сондай-ақ жеке кәсіпкерлік
жүзеге асыруы үшін кемінде 600 млрд теңге
субъектілері қызметке өтінімді электрон-
көлеміндегі ұзақ мерзімді теңге өтімділі-
КҚО-дағы көрсетілетін қызмет сапасы-
ды түрде бере алатын электронды үкімет
гімен қамтамасыз етеді.
на келсек, клиенттер арасында сұрау салу
(egov.kz)
порталымен интеграциялану
және Қордың ағымдағы жұмыстарына өз-
жөніндегі жұмысты жүргізеді.
2019 жылы Қор «БЖК 2020» және «Еңбек»
герістер енгізудің қажеттілігін анықтау, сол
Бағдарламалары аясында портфельдік кеп-
арқылы өнімді жақсарту жоспарлануда.
Мемлекет басшысының 2018 жылдың 5 қа-
ілдендіруді жетілдіруді жоспарлауда.
занындағы «Қазақстандықтардың әл-ауқа-
Клиенттерге қызмет көрсеткенде ыңғай-
тының өсуі: Табыс Пен тұрмыс сапасын арт-
Клиенттік сервис
лы жағдай қалыптастыру мақсатымен КҚО
тыру» Қазақстан халқына Жолдауын жүзеге
2019 жылы КҚО-дағы клиенттік сервисті
қызметкерлері үшін CRM-жүйесінде Қор
асыру жөніндегі шаралардың Жалпыұлттық
күшейту жоспарлануда. Клиенттік сервисті
бағдарламаларына қатысуға қажетті құ-
жоспарының 4-бабына сәйкес, Қазақстан
жақсарту үшін бірінші кезекте көрсетілетін
жаттар жиынтығы, сондай-ақ клиенттердің
Республикасы Үкіметінің 2018 жылдың 11
қызмет сапасын, клиенттерге қызмет көрсе-
несиесін өтеу тәртібі және т.б. көрсетіледі.
желтоқсанындағы № 820 және 2018 жыл-
туді арттырып, клиенттерге одан әрі сапалы
Бір кезеңде қозғалыс мониторингі мен қа-
дың 29 желтоқсанындағы № 943 қаулыла-
қызмет көрсету үшін қызметкерлер өкілет-
рау жылдамдығы, клиенттің өтінімінің ке-
рымен теңгенің ұзақ мерзімді өтімділігін
тілігінің деңгейін көтеру қажет. КҚО-дағы
луі арқылы көрсетілетін қызмет сапасына
(Механизм) қамтамасыз ету жөніндегі ба-
клиенттерге қызмет көрсету сапасын жақ-
бақылау жасау мүмкіндігі тумақ. Осылайша
сым жобаларды несиелеу Механизмі және
сарту мақсатында Қордың CRM-жүйесінің
жоғарыда көрсетілген барлық шаралардың
«БЖК 2020» аясында сыйақы мөлшерле-
мүмкіндіктерін ескере отырып, КҚО қыз-
Қордағы клиенттік сервисті жаңа деңгейге
мелерінің бір бөлігін субсидиялау ереже-
меткерлерінің клиенттермен жұмысының
көтеруге мүмкіндік беруі жоспарлануда.
Жамбыл облысы,
«Сәуле» кондитерлік
фабрикасы» ЖШС.
Жаңа ұннан жасалған
кондитерлік өнімдерді
өндіру жобасы.
Компания «БЖК-2020»
екінші бағыты аясында
қолдауға ие болды.
ЖЫЛДЫҚ ЕСЕП 2018