4
ҚАРЖЫЛЫҚ НӘТИЖЕЛЕР
ЖЫЛДЫҚ ЕСЕП 2018
2018 ж.
Көрсеткіштерді орындамау/ асыра
Негізгі қызмет көрсеткіштерінің атауы
жүзеге асыру себептері туралы түсініктемелер
Жоспар
Іс жүзінде
% жосп. орынд.
1
МҚҰ портфелінің Қордың
7,98%
11,9%
149%
Асыра жүзеге асыру «KMF микроқаржы ұйымы»
несие портфеліндегі үлесі, %
ЖШС Азия Даму Банкінің 5 868 млн теңге
көлеміндегі қаржысының несие желісін
мерзімінен бұрын игеруіне байланысты
2
Қолдау көрсетілген
77,0%
89,5%
116%
Қаржыны шартты орналастыру
кәсіпкерлердің жалпы
Бағдарламасы есебінен асыра орындалды
санындағы микро- және
шағын кәсіпкерліктің үлесі, %
3
Нарықтағы МШОК
3,8%
4,7%
124%
Қаржыны шартты орналастыру
субъектілерінің жалпы
Бағдарламасы есебінен асыра орындалды
санына орай қаржылық
қолдау көрсетілген МШОК
субъектілерінің үлесі, %
4
2014 ж. жиналымға орай еңбек
47 179
58 609
124%
Қаржыны шартты орналастыру
өнімділігінің артуы және нарықтың
Бағдарламасы есебінен асыра орындалды
кеңеюі ескерілген ағымдағы
өндірістерді модернизациялау
және ұлғайту жөніндегі жобалар
мен жаңа жобалардың саны
(Мем.бағдарламалар/Қордың
бағдарламалары), дана
5
Қордың қолдау құралдары
50
163,5
327%
«Нұрлы жер» мемлекеттік тұрғын үй құрылысы
көрсетілген тұрғын үй
бағдарламасын жүзеге асыру басталысымен
құрылысының көлемі, мың ш. м.
құрылысшылардың несиелері жөніндегі сыйақы
мөлшерлемесінің бөліктерін субсидиялау бойынша
оған қолданысқа енгізілген тұрғын үйлердің көлемі
225,51 мың ш.м. болды, оған қоса 2017 жылы 62,01 мың
ш.м., 2018 жылы - 163,5 мың ш.м. қолданысқа енгізілді.
6
Қордың несие портфеліндегі жеке
100%
100%
100%
сектордың үлесі, %
7
Қолдауға ие болған кәсіпкерлік
14 648
-
100%
Нақты деректерді 2019 жылдың екінші
субъектілері өндірген өнімнің көлемі,
жартысында ҚР ҚМ МКД береді. Алдын ала
млрд теңге
орындалуы жоспарлы деңгейде
ЖЫЛДЫҚ ЕСЕП 2018
2018 ж.
Көрсеткіштерді орындамау/ асыра
Негізгі қызмет көрсеткіштерінің атауы
жүзеге асыру себептері туралы түсініктемелер
Жоспар
Іс жүзінде
% жосп. орынд.
8
Қордан қолдау алған кәсіпкерлік
13
-
100%
Нақты деректерді 2019 жылдың екінші
субъектілерінің төлеген салығының
жартысында ҚР ҚМ МКД береді.
өсімі, млрд теңге
Алдын ала орындалуы жоспарлы деңгейде
9
Есепті жылдағы несие берудің
72,3%
72,9%
101%
жалпы құрылымындағы несие
берудің мемлекеттік емес
дереккөздерінің үлесі, %
10
Қордың негізгі
100%
92%
92%
72 бизнес-процестің 6-уы
бизнес процестерінің
автоматтандырылмаған
автоматтандырылуы, %
11
МШОК субъектілерінің «Даму»
кемінде
91,3%
114%
-
кәсіпкерлікті дамыту қоры» АҚ
80%
қызметіне сенімі мен қанағаттануын
бағалауы, %
АКТИВТЕРДІ ТИІМДІ БАСҚАРУ
Қордың активтері мен пассивтерін басқа-
экономиканың тұрақсыздығы;
2019 жылдың 1 қаңтарындағы жағдайға сәй-
ру - стратегиялық көрсеткіштерге жету-
Қордың барлық бағыттағы жұмыстарын
кес, Қордың активтері 304,1 млрд теңгені
ді қамтамасыз ететін, кірісті қолдайтын,
үйлестірудің қажеттілігі;
құрады және несие жөніндегі әріптес-банк
қаржыны орналастыру және тартудың
тәуекелді басқарудың жалпы аясындағы
Азия Даму Банкінің несиесі жөнінде-
мөлшері мен мерзімінің сәйкестігін қамта-
контрагент қаржысын ұсынуға байланысты
гі
(2,3 транштар) міндеттеменің өтелуіне
масыз ететін және негізсіз тәуекелдерді
байланысты ол 2017 жылмен салыстырған-
көзқарастарды үйлестірудің қажеттілігі.
азайтатын активтер мен пассивтер тең-
да 15,8 млрд теңгеге азайды.
герімінің құрылымын қалыптастырушы және
Қордың активтер мен пассивтерді басқа-
қолдаушы процесс. Қордың активтері мен
Активтер құрылымындағы негізгі үлес
рудағы негізгі міндеттері
- өтімділікті
пассивтерін басқарудың басты міндеттері
(72%) несие портфеліне тиесілі. Қаржының
қаржы ағыстарының барлық сұранымын
біркезеңде тәуекелдерді азайтып, Қордың
салыстырмалы үлесі жиынтық активтердің
жеткілікті мөлшерде жаба алатын деңгей-
қызметіндегі жоғарғы қаржылық көрсет-
16%-ын құрады, Қордың құнды қағаздары
де ұстау, мүмкіндікке орай - өтімділіктің
кіштерге қол жеткізуді мақсат ететін актив-
активтердің 2%-ын құрайды.
артықшылығын тиімді орналастыру, кез
тер мен пассивтерді жүйелеуден тұрады.
келген жұмыстағы тәуекелдерді жабуға
2018 жылдың қорытындысы бойынша Қор-
қажетті капитал мөлшерін жеткілікті
Қазіргі жағдайда Қордың активтері мен
дың міндеттемесі 231,6 млрд теңгені құрап,
етіп ұстау, уақытша бос қаржының сақта-
пассивтерін тиімді басқарудың қажеттілігі
өткен жылдың сәйкес кезеңінен 12,8 млрд
мынада:
луын, ағымдағы міндеттемелер бойынша
теңге артық болды.
төлем қабілетін, ықтимал инвестициялық
жаңа күрделі өнімдердің пайда болуы;
тартылған ресурстар құрылымындағы өз-
мүмкіндіктерді қаржыландыру қабілетін
2019 жылдың 1 қаңтарындағы меншікті ка-
герістер;
қамтамасыз ету.
питал 72,5 млрд теңгені құрады.
ЖЫЛДЫҚ ЕСЕП 2018
ҚАРЖЫЛЫҚ НӘТИЖЕЛЕР
2018 жылы Қордың жалпы кірісі 31,2 млрд
міндеттемелері жөніндегі провизиялар
басқарушылық есеп жүйесін құру, қызмет-
теңге болды, оның ішінде негізгі қызмет
қалыптастырудың нәтижесі бойынша
тің негізгі көрсеткіштерін белгілеу жөнін-
кірістері
- 19,5 млрд теңге, валюталық
жағымсыз қаржылық нәтиже алынды.
дегі жұмыстар жүргізеді.
үстемелерді асыра бағалау кірістері
-
7,3 млрд теңге, негізгі емес қызметтердің
РЕЙТИНГ
2018 жылы Қор көрсетілген қызмет-
кірістері - 4,4 млрд теңге.
тер
(бағдарламалар) түрлері бойынша
2018 жылдың қорытындысы бойынша ха-
кірістер мен шығындар есебінің жари-
Қордың 2018 жылғы жалпы шығыны 41,8 млрд
лықаралық Moody’s Investors Service рей-
ялығын қамтамасыз ету, басқарушылық
теңге болды. Қор шығындарының негізгі
тинг агенттігі «Даму» кәсіпкерлікті дамы-
шешім қабылдауға қажетті нақтылау
бөлігін провизиялы құру шығындары (47%)
ту қоры» АҚ-ның ұлттық және шетелдік
бойынша бөлу нәтижелерімен есептің
құрайды, несие алу және басқа да қаржылық
валюта бойынша ұзақ мерзімді және қысқа
толықтығы мен мазмұндылығын қамта-
шығындардың үлесі 19%-ды, бағам айырма-
мерзімді рейтингін
«Baa3» деңгейінде
масыз ету мақсатында кірістер, шығын-
сы жөніндегі шығында - 18%-ды, әкімшілік
көрсетті. Сондай-ақ ұлттық шкала бойын-
дар мен активтердің бөлшекті есептеу
шығындары 11%-ды құрады.
ша рейтинг «Aa1.kz» деңгейінде бекітілді.
жүйесін енгізді.
Рейтинг жөніндегі болжамдар «Тұрақты»
2018 жылдың қорытындысы бойын-
қалпында қалады.
ЕЛЕУЛІ МӘМІЛІЛЕР
ша
(-11,9) млрд теңге деңгейінде кері
ТУРАЛЫ АҚПАРАТ
қаржылық нәтиже алынып, ол табыстылық
ДАМУ ЖОСПАРЛАРЫ
көрсеткіштеріне әсер етті.
Қор 2018 жылы жасасқан өзара байла-
Қор қызметтің қаржылық нәтижелерінің
нысты тараптармен жүргізілген мүдделі
2018 жылғы қаржылық жағдайдың на-
жоспарлы деңгейіне жету үшін жоспарлау
мәмілелер, ірі мәмілелер мен операциялар
шарлауына байланысты «Цеснабанк» АҚ
мен бюджеттің бірыңғай тәсілін енгізу,
туралы ақпарат қосымшада келтірілген.
ҚЫЗМЕТТІҢ ТАБЫСТЫЛЫҚ КӨРСЕТКІШТЕРІ
2016 жыл
2017 жыл
2018 жыл
2018 жыл
Атауы
(іс жүзінде)
(іс жүзінде)
(жоспар)
(іс жүзінде)
ROA, активтердің табыстылығы
1,6%
1,2%
-2,8%
-3,8%
ROE, капиталдың табыстылығы
5,8%
4,1%
-10,1%
-13,7%
ВСД кірісінің орташа көрінісі
14,23%
9,66%
7,00%
8,6%
Қызметтің табыстылығы
17,3%
14,1%
-28,6%
-28,6%
NI margin
19,6%
20,7%
-46,6%
-28,6%
Борыш/ меншікті капитал
2,5
2,1
4,0
3,2
Активтердегі несие портфелінің үлесі
58,8%
68,6%
75,8%
71,8%
ЖЫЛДЫҚ ЕСЕП 2018