ҚОРДЫҢ
5
ЖЫЛДЫҚ ЕСЕП 2018
Бұқаралық коммуникациялардың маңызды
сурстарына қатысу мәліметтері орнала-
ланыс, жарнама науқандарын, акциялар,
тетіктерінің бірі кәсіпкерлер мен тұрғын-
стырылады.
2018 жылдың қорытындысы
байқаулар өткізіп, көпшіліктің көңіл-күйін
дарды қызмет нәтижелері, Қор жүзеге
бойынша Қордың корпоративтік сайты
анықтау, жариялықты арттыру.
асыратын жаңа қолдау бағдарламалары
қазақстандық zero.kz қатысу рейтингінде
немесе қабылданған өзгерістер, қызмет
13-ші, бизнес-порталдың «Қаржы» катего-
Қазір коммуникацияның барлық арна-
нәтижелері туралы шұғыл ақпараттанды-
риясының тіркелген 98 ресурсының ішін-
лары интеграцияланған кезде компани-
руға, сондай-ақ барынша өзекті проблема-
де 8-ші орында.
ялар үшін өз желісін иемденумен қоса
ларға байланысты кері байланыс орнатуға
әлеуметтік желілердегі өз ақпараттарын
мүмкіндік беретін Қордың корпоративтік
Іс жүзінде барлық бағыттар мен PR-на-
белсенді түрде жаңартып отыру да маңы-
сайты (www.damu.kz) мен бизнес-порталы
уқан аспектілерін мынадай әлеуметтік
зды. 2018 жылы Instagram, Facebook және
(www.business.gov.kz) болып табылады.
желі арқылы жүзеге асыруға болады:
YouTube-та
1397 жарияланым орнала-
көпшілікті өз өніміңіз туралы жалғасты
стырылды. Instagram аккаунт қорындағы
Қатысу рейтингінің объективті көрінісіне
түрде әрі мақсатты ақпараттандыратын
жазылушылар саны - 15,5 мың, Facebook-
қол жеткізу үшін Қордың ғаламтор ре-
контент-стратегия, тұтынушылармен бай-
38,9 мың.
15,5 МЫҢ ЖАЗУШЫЛАР
38,9 МЫҢ ЖАЗУШЫЛАР
Қызылорда облысы, «Қуат» ЖШС.
Полимерден құбырлар өндіру жобасы.
Компания «БЖК 2020» аясында субсидиялау құралы бойынша қолдауға ие болды.
ЖЫЛДЫҚ ЕСЕП 2018