ЖЫЛДЫҚ ЕСЕП 2018
ШЕШІМДЕР ҚАБЫЛДАУ ЖҮЙЕСІ
биторлық қарыздарды қайтару жұмыстарын
жүзеге асыратын орган - Проблемалық ак-
КОРПОРАТИВТІК
Қордың Жарғысына сәйкес оның басқару
тивтермен жұмыс жөніндегі комитет;
органдарына мыналар жатады:
8. Қазақстан Республикасының заңдарына
БАСҚАРУ ДЕҢГЕЙІНІҢ
1. Жоғарғы орган - Жалғыз акционер;
сәйкес құрылған басқа органдар.
ҮЗДІК ТӘЖІРИБЕЛЕР
2. Басқару органы - Директорлар кеңесі;
ТАЛАПТАРЫНА
3. Атқарушы орган - Басқарма;
2018 жылғы Корпоративтік басқару ко-
СӘЙКЕСТІГІ
4. Қордың қаржылық-шаруашылық қызметі-
дексінде көрсетілген негізін қалаушы жеті
не бақылау жасайтын орган - Ішкі аудит
принциптерді сақтау туралы есеп Қордың
қызметі;
корпоративтік сайтына орналастырылған.
5. Ішкі несие саясатын жүзеге асыратын ор-
80,1%
ган - Несие комитеті;
«Даму» кәсіпкерлікті дамыту қоры» АҚ
6. Активтер мен міндеттемелерді диверси-
Ішкі аудит қызметі жүргізген Қордағы кор-
ҚҰРАДЫ
фикациялау принциптеріне, қаржылық тәу-
поративтік басқару диагностикасының
екелдерді оңтайластыруға және қаржылық
2015-2016 жылдардағы нәтижесі бойынша
тұрақтылықты қамтамасыз етуге қол жет-
корпоративтік басқару деңгейінің үздік
ҰЙЫМДАСТЫРУ ҚҰРЫЛЫМЫ
кізу мақсатындағы басқарудың тиімділігін
тәжірибелер талаптарына сәйкестігі 80,1%
арттыру жөніндегі орган - Активтер мен
құрады.
Қордың ұйымдастыру құрылымы страте-
пассивтерді басқару жөніндегі комитет;
гиялық мақсаттар мен міндеттерді тиімді
7. Қордың несие, лизинг, инвестициялық, құ-
Қордың 2017-2018 жылдардағы корпора-
шешуге мүмкіндік береді. Қордың 22 де-
жаттық, шаруашылық қызметін жүзеге асыру
тивтік басқару диагностикасын жасау 2019
партаменті, 2 қызметі мен 16 өңірлік фи-
нәтижесінде туындаған проблемалық де-
жылға жоспарлануда.
лиалы бар.
«ДАМУ» КӘСІПКЕРЛІКТІ ДАМЫТУ ҚОРЫ» АҚ ҰЙЫМДЫҚ ҚҰРЫЛЫМЫ
КОМПЛАЕНС-БАҚЫЛАУШЫ
ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІ
ІШКІ АУДИТ ҚЫЗМЕТІ
КОРПОРАТИВТІК
ХАТШЫ
ҚАУІПСІЗДІК
ҚЫЗМЕТІ
БАСҚАРУШЫ
БАСҚАРМА ТӨРАҒАСЫ
ДИРЕКТОР
АППАРАТ
БАСШЫСЫ
ТӘУЕКЕЛ-МЕНЕДЖМЕНТІ
ДЕПАРТАМЕНТІ
БАСҚАРМА
БАСҚАРМА
БАСҚАРМА
БАСҚАРУШЫ
БАСҚАРУШЫ
ТӨРАҒАСЫНЫҢ
ТӨРАҒАСЫНЫҢ
ТӨРАҒАСЫНЫҢ
ДИРЕКТОР -
ДИРЕКТОР -
ОРЫНБАСАРЫ
ОРЫНБАСАРЫ
ОРЫНБАСАРЫ
БАСҚАРМА МҮШЕСІ
БАСҚАРМА МҮШЕСІ
ЖЫЛДЫҚ ЕСЕП 2018
ЖАЛҒЫЗ АКЦИОНЕР
ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІНІҢ ҚҰРАМЫ
Қордың Жалғыз акционері «Бәйтерек» ҰБХ»
Директорлар кеңесінің төрағасы -Досаев Ерболат Асқарбекұлы
АҚ (одан әрі - Холдинг) болып табылады.
1970 жылы туған, Қор Директорлар кеңесінің төрағалығына 2017 жылдың 5 қазанында
сайланды, өкілеттілігі 2019 жылдың 13 наурызында тоқтатылды.
Холдингтің миссиясы - Стратегия 2050-де
Директорлар кеңесінің мүшесі - Арифханов Айдар Әбдіразақұлы
көрсетілген міндеттерге қол жеткізу мақ-
1974 жылы туған, Қордың Директорлар кеңесінің мүшелігіне 2017 жылдың 5 сәуірінде сайланды.
сатында Қазақстан Республикасы эконо-
«Даму» кәсіпкерлікті дамыту қоры» АҚ Жалғыз акционерінің өкілі.
микасының тұрақты дамуына қолдау көр-
сету. Холдинг мемлекеттік және үкіметтік
Директорлар Кеңесінің мүшесі - Мұхамеджанов Бектас Гафурұлы
бағдарламаларды жүзеге асырудың негізгі
1957 жылы туған, Қордың Директорлар кеңесінің мүшелігіне
операторы болып табылады.
2018 жылдың 1 тамызында сайланды.
Холдингтің негізгі міндеттерінің бірі - Хол-
Тәуелсіз директор - Бахмутова Елена Леонидовна
дингтегі компаниялар тобы қызметінің
1962 жылы туған, Қордың Директорлар кеңесінің мүшелігіне
тиімділігі мен бір-бірін толықтыру қызметін
2018 жылдың 19 қыркүйегінде сайланды.
қамтамасыз ету
Тәуелсіз директор - Елемесов Асқар Раушанұлы
1968 жылы туған, Қордың Директорлар кеңесінің мүшелігіне 2018 жылдың 28 мамырында
сайланды.
ХОЛДИНГТІҢ
Директорлар Кеңесінің мүшесі - Сарқұлов Абай Серікұлы
МИССИЯСЫ -
1981 жылы туған, Қордың Директорлар кеңесінің мүшелігіне 2017 жылдың 5 сәуірінде сайланды.
ҚАЗАҚСТАН
РЕСПУБЛИКАСЫ
Қордың Директорлар кеңесінің мүшелері Қазақстан Республикасының азаматы болып табылады,
ЭКОНОМИКАСЫНЫҢ
Қор акцияларына, тасымалдаушылар мен Қор бәсекелестерінің акцияларына ие болмайды.
ТҰРАҚТЫ
Директорлар кеңесі мүшелері туралы нақты
ақпарат Қордың корпоративтік сайтына
орналастырылған.
ДАМУЫНА
ҚОЛДАУ
2018 жылы Директорлар кеңесінің құра-
4. Жалғыз акционердің 2018 жылдың 1 та-
КӨРСЕТУ
мында мынандай өзгерістер болды:
мызындағы шешімімен (№31/18) Директор-
1. 2018 жылдың бірінші тоқсанында Жалғыз
лар кеңесінің мүшесі, тәуелсіз директор
акционердің 2018 жылдың 24 қаңтарын-
С.Ж. Бисекеевтің өкілеттілігі тоқтатылды.
ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІ
дағы шешімімен (№02/18) өз өтінімі бой-
Б.Г. Мұхамеджанов Директорлар кеңесінің
ынша Директорлар кеңесінің мүшесі
өКілеттілігі тұтас тоқтағанға дейін Дирек-
Директорлар кеңесі Қорға стратегиялық
Г.Т.Жолдыбаеваның өкілеттілігі тоқтатыл-
торлар кеңесінің мүшелігіне сайланды.
жетекшілікті және Басқарма қызметіне
ды. Жалғыз акционердің өкілі ретінде Ди-
5. Жалғыз акционердің
2018 жылдың
бақылау жасауды қамтамасыз етуші басқару
орган болып табылады.
ректорлар кеңесінің мүшелігіне Г.Б. Тәжи-
29 тамызындағы шешімімен
(№34/18)
яқов сайланды.
директорлар Кеңесінің мүшесі Г.Б. Тәжи-
Директорлар кеңесі Жалғыз акционер ал-
2.
2018 жылдың 25 наурызында тәуелсіз
яқовтың өкілеттілігі тоқтатылды. Дирек-
дындағы өз қызметінің толық жариялығын
директор Ж.Т.Ертілесованың өкілеттілік
торлар кеңесінің құрамы 6 (алты) адам
қамтамасыз етеді.
мерзімі аяқталды. Жалғыз акционердің
болып белгіленді.
2018 жылдың 27 наурызындағы шешімімен
6. Жалғыз акционердің
2018 жылдың 19
Директорлар кеңесі өз функциясын Қа-
(№11/18) Директорлар кеңесінің құрамы
қыркүйектегі шешімімен
(№37/18) Ди-
зақстан Республикасының заңдарына, Қор-
6 (алты) адам болып бекітілді.
ректорлар кеңесінің құрамы 7 (жеті) адам
дың Жарғысына, Қордың корпоративтік
3. Жалғыз акционердің
2018 жылдың 28
болып белгіленді. Тәуелсіз директор О.А.
басқару кодексіне және Қордың басқа да
мамырындағы шешімімен (№21/18) Дирек-
Жандосовтың өкілеттілігі 2018 жылдың 25
құжаттарына сәйкес жүзеге асырады.
торлар кеңесінің құрамы 7 (жеті) адам бо-
қыркүйегіне дейін белгіленді. Е.Л. Бахму-
2019 жылдың 1 қаңтарында Қордың дирек-
лып бекітілді. А.Р. Елемесов Директорлар
това Директорлар кеңесінің мүшелігіне, 3
торлар кеңесінің құрамында 6 мүше болды,
кеңесінің мүшелігіне, 3 (үш) жыл мерзімге
(үш) жыл мерзімге тәуелсіз директор болып
оның 2-і тәуелсіз директорлар.
Қордың тәуелсіз директоры болып сайланды.
сайланды. 2018 жылдың 26 қыркүйегінде
ЖЫЛДЫҚ ЕСЕП 2018
Директорлар кеңесінің құрамы
6
(алты)
Директорлар кеңесі, Қор Басқармасы өкіл-
Республикасы Ұлттық Қоры бөлген қаржы
адам болып белгіленді.
дерінің басқа да өкілдердің қатысуымен
есебінен ЕДБ-ға берілген несиелердін са-
7. 2018 жылдың төрт тоқсанында Директор-
екі стратегиялық сессия өтті. 2018 жылдың
пасы, «Даму» кәсіпкерлікті дамыту қоры»
лар Кеңесінің құрамы өзгертілген жоқ.
ақпаны мен қыркүйегіндегі сессиялар бары-
АҚ клиенттері - жеке кәсіпкерлік субъек-
сында Қордың 2014-2023 жылдардағы даму
тілері жағдайының есепті форматы және
Тәуелсіз директорларды іріктеу процесі
стратегиясының өзгерістері,
Қазақстан
басқа да мәселелер қаралды.
Жалғыз акционердің 2018 жылдың 28 қара-
шасындағы
№53/18 шешімімен бекітілген
2018 ЖЫЛҒЫ ҚОРДЫҢ ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІ
МҮШЕЛЕРІНІҢ ОТЫРЫСТАРҒА ҚАТЫСУЫ
«Даму» кәсіпкерлікті дамыту қоры» АҚ Ди-
ректорлар кеңесі туралы Ережемен реттелген.
ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІ
№ Директорлар кеңесінің мүшелері
Қатысуы
%
МЕН ОНЫҢ КОМИТЕТТЕРІНІҢ
ҚЫЗМЕТІ ТУРАЛЫ ЕСЕП
1
Досаев Ерболат Асқарбекұлы
15/15
100%
2018 жылы 10 көзбе-көз тәртіпте және
2
Арифханов Айдар Әбдіразақұлы
15/15
100%
5 сырттай Директорлар кеңесінің оты-
рысы өткізілді.
130-дан астам мәсе-
3
Мұхамеджанов Бектас Гафурұлы ( 2018 жылдың 1 тамызынан)
7/8
88%
ле қаралды. Есепті жылы Директорлар
кеңесі жанындағы комитеттердің 29 оты-
4
Елемесов Асқар Раушанұлы (2018 жылдың 28 мамырынан)
11/11
100%
рысы өткізілді. Комитеттердің барлық
отырыстары көзбе-көз тәртіпте өтті.
5
Бахмутова Елена Леонидовна (2018 жылдың 19 қыркүйегінен)
6/6
100%
Оған қоса тәуелсіз директорлардың баста-
6
Сарқұлов Абай Серікұлы
15/15
100%
масымен Жалғыз акционердің өкілдерінің,
ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІ
Директорлар
Директорлар
Директорлар
Тәуелсіз директор
Тәуелсіз директор
Директорлар
кеңесінің төрағасы
кеңесінің мүшесі
Кеңесінің мүшесі
Кеңесінің мүшесі
Бахмутова
Елемесов
Досаев
Арифханов
Мұхамеджанов
Сарқұлов
Елена
Асқар
Ерболат
Айдар
Бектас
Абай
Асқарбекұлы
Әбдіразақұлы
Гафурұлы
Леонидовна
Раушанұлы
Серікұлы
1970 жылы туған,
Қор Директорлар
кеңесінің төрағалығына
2017 жылдың 5 қазанында
сайланды, өкілеттілігі
2019 жылдың
13 наурызында
тоқтатылды.
ЖЫЛДЫҚ ЕСЕП 2018
ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІ ЖАНЫНДАҒЫ КОМИТЕТТЕРДІҢ ЖҰМЫСЫ
Қордың Директорлар кеңесі жанында
ішінде Ішкі аудит қызметінің тоқсандық
шының қызметін бағалау және тағы да басқа
3 комитет жұмыс істейді: стратегиялық
есептері, Қордың тәуекелдері жөніндегі
мәселелер жөніндегі ұсыныстарын жасау
және бюджеттік жоспарлау жөніндегі, аудит
тоқсандық есептері, Қордың корпоративтік
және ұсыну мақсатында құрылды.
жөніндегі, тағайындаулар, сыйақылар мен
басқару кодексінде көрсетілген принцип-
әлеуметтік мәселелер жөніндегі комитет-
терді сақтау туралы есебі, Қордың
2017
2018 жылы Комитеттің 11 көзбе-көз отырысы
тер. Директорлар Кеңесі жанындағы про-
жылғы жылдық-қаржылық есебі және тағы
өткізіліп, онда Қордың жетекші қызметкер-
фильді комитеттерді корпоративтік басқа-
да басқа мәселелер алдын ала мақұлданды.
лерінің (атқарымды ҚНК) 2017 жылғы Қыз-
рудың озық тәжірибесіне сәйкес тәуелсіз
меті тиімділігінің негізгі көрсеткіштерінің
директорлар басқарады.
Тағайындау, сыйақы және әлеуметтік мәсе-
картасы, Басқарма құрамындағы өзгерістер,
лелер жөніндегі комитет Директорлар
Қордың Жетекші қызметкерлері жұмысының
Комитеттердің қызметі Қордың Директор-
кеңесінің кадр саясаты мен уәждеме са-
негізгі көрсеткіштерінің картасы және олар-
лар кеңесінің шешімі бекіткен Ережелерге
ясаты, Директорлар кеңесі мүшелерінің,
дың 2019 жылғы (атқарымды ҚНК) мақсатты
сәйкес реттелген.
Басқарма мүшелерінің, корпоративтік хат-
маңызы және т.б. мәселелер қаралды.
Директорлар Кеңесінің 2018 жылғы 19 қыркүйектегі шешімімен
Стратегиялық және бюджеттік жоспар-
Комитет құрамы Директорлар кеңесінің мына мүшелерінен бекітілді:
лау жөніндегі комитет Қордың даму
Стратегиясын жасауға, жүзеге асыруға
Аудит жөніндегі комитет
және түзетулер енгізуге қатысты мәсе-
лелер бойынша кепілдемелер мен ұсы-
Комитет төрағасы
Елемесов А.Р. , тәуелсіз директор
ныстар дайындайды, Қорды дамыту
жоспарын бекітеді, оларды жүзеге асыру
Комитет мүшесі
Бахмутова Е.Л. , тәуелсіз директор
мониторингін өткізеді, бюджет жүйесін
Комитет мүшесі
Мұхамеджанов Б.Г. , Директорлар кеңесінің мүшесі
жетілдіру жөнінде ұсыныстар енгізеді
және басқа да мәселелерді шешеді.
Тағайындаулар, сыйақы және әлеуметтік мәселелер жөніндегі комитет
2018 жылы Комитеттің 9 көзбе-көз отыры-
Комитет төрағасы
Бахмутова Е.Л. , тәуелсіз директор
сы өткізіліп, 29 мәселе қаралды, оның ішін-
Комитет мүшесі
Елемесов А.Р. , тәуелсіз директор
де Қордың 2017 жылғы Жылдық есебі, Қор-
дың Стратегиясын жүзеге асыру жөніндегі
Комитет мүшесі
Мұхамеджанов Б.Г. , Директорлар кеңесінің мүшесі
есебі, Қорды дамытудың (түзету) 2017-2021
Стратегиялық және бюджетті жоспарлау жөніндегі комитет
жылдардағы жоспары және басқа мәселе-
лер алдын-ала мақұлданды.
Комитет төрағасы
Бахмутова Е.Л. , тәуелсіз директор
Аудит жөніндегі комитет Қордың
Комитет мүшесі
Елемесов А.Р. , тәуелсіз директор
қаржы-шаруашылық қызметін бақылау-
Комитет мүшесі
Мұхамеджанов Б.Г. , Директорлар кеңесінің мүшесі
дың тиімді жүйесін белгілеу, жылжымай-
тын мүлік мониторингі және ішкі, сыртқы
бақылау жүйесінің тиімділігі мен тәуекел-
Қор Директорлар кеңесі туралы ережеге сәйкес жыл сайын Директорлар кеңесі мен
дерді басқару, сондай-ақ корпоративтік
Комитеттер жұмысының тиімділігін кешенді бағалау, директорлар қызметін үздік халықаралық
басқару саласындағы құжаттардың орын-
тәжірибеге сәйкес жеке бағалау жұмыстарын жүргізеді. 2018 жылдың қорытындысы бойынша
далуы жөніндегі және тағы да басқа Ди-
Директорлар кеңесі мен комитеттер жұмысының тиімділігін бағалауды Халықаралық
ректорлар кеңесінің ұсыныстарын жүзеге
қаржы корпорациясының
(IFC) сыртқы тәуелсіз сарапшылары жүргізді. Бағалаудың
асырумен айналысады.
мақсаты - Директорлар кеңесі мен комитеттердің қызметі туралы ақпарат алу, сондай-ақ
Директорлардың кеңес жұмысына қосқан жеке үлестеріне талдау жүргізу. Жүргізілген бағалау
2018 жылы комитеттің 9 көзбе-көз отырысы
нәтижесінде Директорлар кеңесі мен комитеттер жұмысының мықты жақтары анықталды,
өткізіліп, онда 80-нен астам мәселе, оның
сондай-ақ олардың қызметінің тиімділігін арттыруға бағытталған ұсынымдар жасалынды.
ЖЫЛДЫҚ ЕСЕП 2018
БАСҚАРМА
Басқарма Қордың Жарғысына сәйкес
мен Жалғыз акционердің мүддесіне сәйкес
актілері мен Қордың Жарғысына, басқа
құрылған, Директорлар кеңесі мен Жалғыз
ағымдағы басқаруды жүзеге асырады.
органдар мен Қордың лауазымды басшы-
акционерге есепті, Қордың алқалы атқа-
ларына қатысы жоқ кез келген мәселелер
рушы органы болып табылады және Қор
Басқарма Қазақстан Республикасының заң
бойынша шешім қабылдауға құқылы.
БАСҚАРМА ҚҰРАМЫ
Басқарма төрағасы -
Басқарма
Басқарма
Басқарма
Басқарушы
Басқарушы
Сарқұлов
төрағасының
төрағасының
төрағасының
директор -
директор -
Абай
Басқарма мүшесі
орынбасары -
орынбасары -
орынбасары -
Басқарма мүшесі
Серікұлы
Ұласбеков
Бурибаева
Әбілқайыров
Нұрғазиев
Шәріпов
Қуаныш
Гаухар
Дәулет
Ғалым
Әсет
Серікұлы
1981 жылы туған,
Асылбекқызы
Мақсұтұлы
Нұрғазыұлы
Болатұлы
2017 жылдың
23 ақпанында Басқарма
төрағасы болып
сайланды,
2019 жылдың
24 сәуірінде өкілеттілігі
тоқтатылды
Басқарма төрағасы - Сарқұлов Абай Серікұлы
1981 жылы туған, 2017 жылдың 23 ақпанында Басқарма төрағасы болып сайланды, 2019 жылдың 24 сәуірінде өкілеттілігі тоқтатылды.
Қор Басқармасын басқарады. Қордың барлық құрылымдық бөлімшелері мен қызметкерлерінің қызметіне бақылау жасап, үйлестіреді және
жетекшілікті жүзеге асырады, Басқарма мүшелерінің, Басқарма төрағасы көмекшісінің, Аппарат басшысының, Басқарушы директордың,
Тәуекелдер менеджменті департаментінің, Қауіпсіздік қызметінің жұмысын тікелей бақылайды, үйлестіреді және жетекшілік етеді.
Басқарма төрағасының орынбасары - Бурибаева Гаухар Асылбекқызы
1983 жылы туған, 2018 жылдың 28 маусымында Қордың Басқарма төрағасының орынбасары болып сайланды.
Апекс департаментінің, Кепілдік беру департаментінің, Субсидиялау департаментінің, Бағдарламалық құралдар департаментінің, Клиенттік
сервис департаментінің жұмысына жетекшілік етеді және үйлестіреді.
Басқарма төрағасының орынбасары - Әбілқайыров Дәулет Мақсұтұлы
1983 жылы туған, 2014 жылдың 21 мамырында Қордың Басқарма төрағасының орынбасары болып сайланды.
Халықаралық әріптестік департаментінің, Маркетинг департаментінің және Қарыз алу департаментінің жұмысына жетекшілік етеді және
үйлестіреді.
Басқарма төрағасының орынбасары - Нұрғазиев Ғалым Нұрғазыұлы
ЖЫЛДЫҚ ЕСЕП 2018
1972 жылы туған, 2017 жылдың 15 желтоқсанында Қордың Басқарма төрағасының орынбасары болып сайланды.
Басқарушы директордың, Мемлекеттік органдармен өзара әрекеттестік департаментінің, Өңірлік филиалдардың, Қазынашылық
департаментінің, Бухгалтерлік есеп пен есептілік департаментінің және баспасөз хатшысының жұмысына жетекшілік етеді және үйлестіреді.
Басқарушы директор - Басқарма мүшесі - Шәріпов Әсет Болатұлы
1982 жылы туған, 2017 жылдың 3 шілдесінде Басқарушы директор - Қордың басқарма мүшесі болып сайланды.
Мониторинг департаменті, Проблемалық активтермен жұмыс жөніндегі департаменті, Қаржылық қолдау құралдарын басқару департаменті
және Заң департаменті мәселелері жөніндегі жұмыстарға жетекшілік етеді және үйлестіреді.
Басқарушы директор - Басқарма мүшесі - Ұласбеков Қуаныш Серікұлы
1984 жылы туған, 2017 жылдың 3 шілдесінде Басқарушы директоры - Қордың басқарма мүшесі болып сайланды.
Басқарма директорының, Стратегиялық талдау және корпоративтік басқару департаментінің, Бизнес-технологиялар департаментінің,
Ақпараттық технологиялар департаментінің, Бюджеттік жоспарлау департаментінің жұмысына жетекшілік етеді және үйлестіреді.
Қордың Басқарма мүшелері Қазақстан Рес­
2018 жылы Басқарма құрамында мынандай өзгерістер болды.
публикасының азаматтары болып табылады,
1. Директорлар кеңесінің 2018 жылдың 31 мамырдағы шешімімен (№ 05/2018) Басқарма
Қордың, Қордың жеткізушілері мен бәсекеле-
төрағасының орынбасары Н.С. Ақшановтың өкілеттілігі тоқтатылды.
стерінің акцияларына иелік етпейді.
2. Директорлар кеңесінің 2018 жылғы 6 маусымдағы шешімімен (№ 06/2018) Басқарма
төрағасының орынбасары қызметіне Г.А.Бурибаева тағайындалды.
Басқарма мүшелері туралы нақты ақпарат Қор-
3. Директорлар кеңесінің
2018 жылдың
3 қыркүйегіндегі шешімімен
(№ 08/2018)
дың корпоративтік сайтына орналастырылған.
Басқарушы директор - Басқарма мүшесі А.В. Финогенованың өкілеттілігі тоқтатылды.
БАСҚАРМАНЫҢ
ҚЫЗМЕТІ ТУРАЛЫ ЕСЕП
Басқарма мүшелерінің құқықтары мен мін-
сі - Ұласбеков Қуаныш Серікұлы;
6. Басқарушы директор - Басқарма мүше-
деттері Жарғымен, Басқарма туралы ере-
6. Басқарушы директор - Басқарма мүше-
сі - Шәріпов Әсет Болатұлы.
жемен және Қордың басқа да ішкі норма-
сі - Шәріпов Әсет Болатұлы;
тивтік құжаттарымен белгіленеді.
7. Басқарушы директор - Басқарма мүше-
2018 жылы Басқарманың 197 отырысы өт-
Басқарма туралы ереже Қордың Басқар-
сі - Финогенова Алена Валерьевна.
кізіліп, Қорды оперативтік басқару бой-
масын қалыптастыру мен жұмыс тәртібін,
ынша шешімдер қабылданды. Қаралған
Басқарма мүшелерінің құқықтары мен мін-
2018 жылы құрамнан Ақшанов Нұрлан
мәселелердің саны - 980.
деттерін, оның шешімдерін қабылдау мен
Сағындықұлы мен Финогенова Алена Вале-
құжаттау, сондай-ақ олардың орындалуына
рьевна шығарылып, Қордың Басқарма құра-
бақылау жасаудың тәртібін белгілейді.
мына Басқарма төрағасының орынбасары
БАСҚАРМАНЫҢ
Бурибаева Гаухар Асылбекқызы енгізілді.
2018 жылдың басында Қордың Басқарма
2018 жылдың соңында Қордың Басқарма
құрамында мынадай 7 мүше болды, оның
құрамында мынадай 6 мүше болды:
ішінде:
1. Басқарма төрағасы - Сарқұлов Абай
197
1. Басқарма төрағасы -
Серікұлы
ОТЫРЫСЫ ӨТКІЗІЛДІ
Сарқұлов Абай Серікұлы;
2. Басқарма төрағасының орынбасары -
2. Басқарма төрағасының орынбасары -
Әбілқайыров Дәулет Мақсұтұлы;
ҚАРАЛҒАН
Әбілқайыров Дәулет Мақсұтұлы;
3. Басқарма төрағасының орынбасары -
МӘСЕЛЕЛЕРДІҢ САНЫ
3. Басқарма төрағасының орынбасары -
Нұрғазиев Ғалым Нұрғазыұлы;
Нұрғазиев Ғалым Нұрғазыұлы;
4. Басқарма төрағасының орынбасары -
4. Басқарма төрағасының орынбасары -
Бурибаева Гаухар Асылбекқызы;
980
Ақшанов Нұрлан Сағындықұлы;
5. Басқарушы директор - Басқарма мүше-
5. Басқарушы директор - Басқарма мүше-
сі - Ұласбеков Қуаныш Серікұлы;
ЖЫЛДЫҚ ЕСЕП 2018
БАСҚАРМА ЖАНЫНДАҒЫ КОМИТЕТТЕР
Кадр саясаты жөніндегі комитет, Өзгері-
тет - жұмыс істеп тұрған/жаңа бизнес про-
санын Қор Басқармасының шешімі нақты-
стерді басқару жөніндегі комитет пен
цестерді жетілдіру, автоматтандыру және
лайды. Комитеттердің жұмысына бас-
Бюджет комитеті өз өкілеттілігін Қордың
оңтайластыру жөніндегі жұмыстарды жүзе-
шылықты комитет төрағалары жүргізеді.
Басқармасы берген өкілеттілік аясында
ге асыратын, сондай-ақ жаңа өнімдерді қа-
Комитет құрамы Басқарма мүшелерінен
жүзеге асыратын Қор Басқармасы жанын-
рап, алдын-ала бекітетін орган. 2018 жылы
(2 (екі) адамнан аспау керек) және басқа
дағы тұрақты жұмыс істеуші алқалы-кеңес
220 мәселе қаралды.
да қызметкерлерден құралады, Комитет-
органдары болып табылады.
3) Бюджет комитеті - қаржылық жылдағы
тер Қор Басқармасының мүшесі болып
1) Кадр саясаты жөніндегі комитет - кадр
Қордың жоба көрсеткіштерін нақтылау
табылатын комитет төрағасынан, комитет
саясатын жүзеге асыратын, еңбек шарттары
жөніндегі ұсыныстарын қамтамасыз ету
төрағасының орынбасарынан және коми-
мен жағдайының талаптарын, жұмысшылар-
және жасау, Қордың ағымдағы бюджетін
теттің ішінде кеңеске қатысу құқығы бар
дың біліктілігі мен өкілеттілігін белгілейтін,
түзету жөнінде ұсыныстар енгізу, бюд-
дауыс беру құқығына ие басқа да мүше-
кадр ресурстарын жоспарлаудың кешенді
жеттің орындалуына баға беруді қарасты-
лерден тұрады.
жүйесін дамытатын кәсіби стандарттар жа-
ру жөніндегі орган. 2018 жылы 190 мәселе
сайтын және қолданысқа енгізетін орган.
қаралды.
Басқарма жанындағы комитеттердің қы-
2018 жылы 734 мәселе қаралды.
зметі Қор комитеттері туралы ереже
2) Өзгерістерді басқару жөніндегі коми-
Комитет мүшелерінің жеке құрамы мен
арқылы реттеледі.
ҚОР ҚЫЗМЕТІНЕ БАҚЫЛАУ ЖАСАУ
Ішкі аудит қызметі (одан әрі - ІАҚ) ішкі ау-
нындағы Қордың Директорлар кеңесінің
ша «Ашылған жұмыс орындарының саны»
дит пен Қор қызметіне бақылау жасауды
шешімімен, (№83 хаттама) бекітілген ішкі
ҚНК-ін жүзеге асыруды тексерудің және
ұйымдастырады және жүзеге асырады.
аудит жоспарына (одан әрі - ІАЖ) сәйкес,
Е.Ж. Қыдырбаеваның шағымы бойынша екі
ІАҚ-да ІАЖ белгіленген мерзімде 12 ауди-
жоспардан тысқары тексеріс өткізілді.
ІАҚ Қордың Директорлар кеңесіне есепті,
торлық тапсырма толық көлемінде орын-
оның миссиясы - Қордың стратегиялық
далды, оның ішінде тәуекелдерді басқа-
Жүргізілген аудиттік тапсырмалар нәтижесі
мақсатына қол жеткізуге байланысты Ди-
рудың корпоративтік жүйесін бағалау,
бойынша аудит объектілері тәуекелдерді
ректорлар кеңесі мен Қор Басқармасы-
ішкі бақылау жүйесінің, әкімшілік шығын-
азайтуға, ішкі бақылау жүйесін жақсартуға,
ның жұмыстарына қажетті көмек көрсету.
дардың жекелеген түрлері лимитінің мо-
корпоративтік басқару мен тәуекелдерді
ниторингін, қызметтің негізгі стратеги-
корпоративтік басқару жүйесін одан әрі
ІАҚ қызметіне Қордың Директорлар
ялық көрсеткіштеріне қол жетуді, Қор
жетілдіруге бағытталған 139 кепілдеме қа-
кеңесі жанындағы Аудит жөніндегі ко-
Басқармасы қызметінің негізгі көрсет-
былданды. Барлық берілген кепілдемелер
митет жетекшілік етеді. ІАҚ өз қызметін
кіштерін, қаржыны шартты орналастыру
бойынша аудит объектілері түзету немесе
жүзеге асыру барысында Қазақстан Ре-
бағдарламасына сәйкес бизнес-процесті
ескерту іс-шараларының жоспарын жасады.
спубликасының заңдарын, Қор органда-
орналастыру аудитін, қазынашылық опе-
рының шешімдерін, Жарғысын ІАҚ тура-
рациялар мен өтімділікті басқарудың биз-
ІАҚ-дағы тәуекелдерді басқарудың кор-
лы ережені және Қордың басқа да ішкі
нес-процесі аудитін, Алматы қаласындағы,
поративтік жүйесінің (ТБЖ), ішкі бақылау
нормативтік құжаттарын, сондай-ақ Ішкі
Павлодар, Шығыс Қазақстан, Қызылорда
жүйесінің (ІБЖ) тиімділігін тексеру Қор
аудит институтының кәсіби ішкі аудит
облыстарындағы өңірлік филиалдардың
Директорлар кеңесінің шешімі бекіткен
тәжірибесінің халықаралық негіздерін
аудитін тексерудің тиімділігін бағалау бар.
сәйкес Әдістемелер негізінде жүргізілді.
басшылыққа алады.
Жүргізілген бағалаулар нәтижесі бойынша
Қордың Директорлар кеңесінің және
мынадай сәйкес ұпай берілді: ТБЖ (85%),
2018 жылы
2017 жылдың
14 желтоқса-
«Бәйтерек» ҰБХ» АҚ тапсырмасы бойын-
ІБЖ (83%).
ЖЫЛДЫҚ ЕСЕП 2018
ІАҚ-да тоқсан сайын ІАҚ-ның және ішкі
тутының
(IFA)
(Ұлыбритания) ішкі аудит
сәйкес 2018 жылғы ішкі аудит қызметінің
аудиторлардың кепілдемелерін жүзеге
жөніндегі дипломдары берілді, емтихандар
сапасына ішкі бағалау жүргізілді.
асырудың мониторингі жүргізіледі. Мо-
тапсырылды және «Қазақстанның кәсіби
ниторинг нәтижелері туралы ақпараттар
бухгалтері» сертификаттары берілді.
Бағалау нәтижелері бойынша Қордың
аудит жөніндегі Комитет пен Қор Дирек-
ішкі аудит қызметінің Ішкі аудиттің ха-
торлар кеңесіне беріледі.
ІАҚ Қор Директорлар кеңесінің
лықаралық кәсіби стандарттарға, Қордың
шешімімен бекітілген қызметтің негіз-
Директорлар кеңесінің
2018 жылдың
ІАҚ қызметкерлері ішкі аудит Стандартта-
гі көрсеткіштері негізінде өз қызметінің
30 мамырындағы шешімімен
(хаттама
ры талаптарына сәйкес, СOBIT5 «Қолда-
тиімділігінің ішкі бағалауын жүйелі түрде
№02/2018) бекітілген Ішкі аудит қызметі
нысқа енгізу және аудит» бойынша оқыты-
жүргізеді.
туралы ережеге, 2018 жылдың 31 мамы-
латын мамандандырылған практикумдағы
рындағы Қордың ішкі аудитті ұйымдасты-
«Сыбайлас жемқорлық: қарсы әрекет
Директорлар кеңесінің 2018 жылдың 31 ма-
ру жөніндегі ережесіне (№05/2018 хатта-
және тексеру» тақырыбындағы біліктілікті
мырындағы шешімімен (хаттама №05/2018)
ма), директорлар Кеңесі 2011 жылдың 25
жоғарлатуға қатысты емтихандар тапсы-
бекітілген Ішкі аудитті қамтамасыз ету
шілдесінде бекіткен шешімге (№28 хат-
рылды және қаржы сарапшылары инсти-
және сапасын арттыру бағдарламасына
тама) сәйкестігі расталды.
Ақтөбе облысы,
«Каспий Плюс» ЖШС.
Бекіту бұйымдарын
өндіру жобасы.
Компания «БЖК 2020»
аясында субсидиялау
және кепілдік беру
құралдары бойынша
қолдауға ие болды
ЖЫЛДЫҚ ЕСЕП 2018
СЫРТҚЫ АУДИТ ТУРАЛЫ АҚПАРАТ
Жылдық қаржылық есептің нақтылығын
2018 жылғы қаржы есебінің аудитін «Прай-
- қаржылық кеңес жөніндегі қызметтер. Қы-
тексеру және бекіту, тәуекелдерді басқару
суотерхаусКуперс» ЖШС жүргізді.
2018
зметтің сыйақы көлемі ҚҚС-ны қосқанда
жүйесін және ішкі бақылауды бағалау үшін
жылғы қаржылық аудит жөніндегі қызмет
3 082 мың теңгені құрады.
Қор конкурстық іріктеу негізінде кәсіби ау-
үшін
«ПрайсуотерхаусКуперс» ЖШС-ға
диторлық ұйымды (сыртқы аудитор) тарта-
берілген төлем ҚҚС-ны қосқанда 10 640
Қаржылық есепке аудит жүргізген аудитор-
ды. Қаржылық есеп аудитін жүзеге асыратын
мың теңге болды.
лық ұйымдардың бұрынғы қызметкерлері
аудиторлық ұйымды тәртіп бойынша бел-
Қорға жұмысқа қабылданған жоқ.
гілеу тек қана Қордың Жалғыз акционерінің
2018 жылы «ПрайсутерхаусКуперс» ЖШС
өкілеттілігіне жатады.
мынадай жеке қызметтер көрсетті:
КОРПОРАТИВТІ ЖАНЖАЛДАР МЕН МҮДДЕЛЕР ТАРТЫСЫН РЕТТЕУ САЯСАТЫ
Корпоративті жанжалдар мен мүдделер
Аталған Саясат арқылы корпоративті
мүдделерін және заңдарды жетекшілікке
тартысын реттеу саясатының ережесіне
жанжалдар мен мүдделер тартысын сотқа
ала отырып қатысады.
сәйкес, Қордың барлық лауазымды тұлға-
дейін реттеудің тәртібі мен тәсілдері,
лары мен жұмысшылары жеке мүддеден
сондай-ақ аталған процесс аясындағы
Комплаенс-Бақылаушы саясаттың ықпа-
өз міндеттерін жүзеге асыруға әсер етуі
Қор органдарының, жауапты тұлғалары-
лына түскен адамдар шеңберін кеңейту
мүмкін жағдайларға жол бермеуге тиісті.
ның және қызметкерлерінің әрекеттері
саясатына, сондай-ақ құрылымдық бөлім-
Қордың лауазымды тұлғасының немесе жұ-
нақтыланды.
шелер мен комплаенс-бақылаушылар ара-
мысшысының жеке мүддесі олардың өз қы-
зметін және атқарымды міндетін мүлтіксіз
Басқарма мен Директорлар кеңесі даулар-
сындағы функциялар бөлінісіне өзгері-
жүзеге асыруына әсер етпеуі керек.
ды реттеуге Қор мен Жалғыз акционердің
стер енгізуге бастамашы болды.
СЫЙАҚЫ САЯСАТЫ
Қазақстан Республикасының белгілен-
Қордың Директорлар кеңесінің мүшесі-
шесінің сыйақы көлемі белгіленгенде
ген заңдарына, Қордың Жарғысына, ішкі
не берілетін сыйақының мынадай түрлері
Қордың Директорлар кеңесі мүшесінің
құжаттарына сәйкес, Қордың Директор-
белгіленуі мүмкін:
міндеті, Қордың қызмет аясы, Даму стра-
лар кеңесінің мүшелеріне өз міндеттерін
тегиясын нақтылайтын ұзақ мерзімді
орындаған кезінде сыйақы төленеді не-
1) Директорлар кеңесінің мүшесі болғаны
мақсаттар мен міндеттер, Қордың Ди-
месе Директорлар кеңесі мүшелерінің
үшін бекітілген жылдық сыйақы;
ректорлар кеңесі қарастыратын мәсе-
өз қызметтерін атқарған кездегі шығын-
2)
Директорлар кеңесі комитетінің
лелердің күрделілігі, жеке сектордың
дарының орыны толтырылады.
төрағасы болған кездегі жылдық бекітіл-
(бенчмаркинг, сыйақы шолуы) балама-
ген сыйақы;
лы компанияларындағы сыйақы деңгейі
Жалғыз акционердің өкілі болып табы-
3) Директорлар кеңесі комитетінің жұ-
ескеріледі.
латын Директорлар кеңесінің мүшелері,
мысына директорлар кеңесі комитетінің
Басқарма төрағасы (Қордың Директор-
мүшесі болып қатысқаны үшін бекітілген
2018 жылы Қордың Директорлар кеңесі
лар кеңесінің мүшесі болған жағдайда)
жылдық сыйақы.
мүшелеріне төленген (оның ішінде тәуел-
Директорлар кеңесінің жұмысына қа-
сіз директорларға) сыйақы мөлшері 13 853
тысқаны үшін сыйақы алмайды.
Қордың Директорлар кеңесінің мү-
125 теңге болды.
ЖЫЛДЫҚ ЕСЕП 2018
Оның ішінде (сыйақы құрылымы)
Директорлар кеңесі
Жұмысы үшін
Комитеттегі жұмысы үшін
мүшесінің (оның
Барлық іс
Комитет
Комитет
ішінде тәуелсіз
Директорлар кеңесі комитеттерінің
жүзіндегі
Директорлар
төрағасы
мүшесі
Төленген
директор) Т.А.Ә.
жұмысы туралы ақпараттар
сыйақ
кеңесіндегісі
есебіндегі
есебіндегісі
сыйақы
Жандосов
Стратегиялық және бюджетті жоспарлау
4 225 636
3 694 543
346 364
184 726
3 431 250
Ораз
жөніндегі комитеттің төрағасы,
Әлиұлы
тағайындаулар, сыйақы және әлеуметтік
мәселелер жөніндегі комитеттің мүшесі
Ертілесова
Аудит жөніндегі
1 215 278
1 111 111
104 167
0
1 093 750
Жаннат
комитеттің төрайымы
Жүрғалиқызы
Бисекеев
Тағайындаулар, сыйақы және әлеуметтік
2 652 778
2 222 222
208 334
222 222
2 387 500
Серікбай
мәселелер жөніндегі комитеттің төрағасы,
Жолдыбайұлы
аудит жөніндегі комитеттің мүшесі,
стратегиялық және бюджетті жоспарлау
комитетінің мүшесі
Бахмутова
Тағайындаулар, сыйақы және әлеуметтік
2 199 806
1 845 856
230 952
122 998
1 787 500
Елена
мәселелер жөніндегі комитеттің және
Леонидовна
стратегиялық және бюджеттік жоспарлау
комитетінің төрайымы, аудит жөніндегі
комитеттің мүшесі
Елемесов
Аудит жөніндегі комитеттің төрағасы,
3 604 494
3 072 458
403 509
128 528
2 928 125
Асқар
тағайындаулар, сыйақы және әлеуметтік
Раушанұлы
мәселелер жөніндегі комитеттің мүшесі,
стратегиялық және бюджеттің жоспарлау
комитетінің мүшесі
Мұхамеджанов
Аудит жөніндегі Комитеттің мүшесі,
2 739 930
2 462 851
0
277 079
2 225 000
Бектас
тағайындаулар, сыйақы мен әлеуметтік
Гафурұлы
мәселелер жөніндегі комитеттің мүшесі,
стратегиялық және бюджеттік жоспарлау
комитетінің мүшесі
БАРЛЫҒЫ
16 637 921
14 409 040
1 293 326
935 553
13 853 125
Қордың жетекші қызметкерлерінің жалақы
терінің қарапайымдылығы мен әділеттілігі;
белгілеудің тиімділігі, Қор басқармасының
төлеу, қызметін бағалау мен сыйақы ере-
- Қор қызметі мен жетекші қызметкер-
әр мүшесінің жеке нәтижелілігін әділетті
жесі мынандай сыйақы жүйесінің принцип-
лердің жеке жетістігінің нәтижелеріне
бағалау арқылы Қордың қаржылық-өнер-
терін қарастырады:
байланысты сыйақы көлемі.
кәсіптік қызметінің тиімділігін арттыруға
- Қор мен оның Жалғыз акционерінің мүд-
ықпалдасатын қызмет тиімділігінің негіз-
делеріне жауап беретін мақсаттар мен мін-
Жетекші қызметкерлердің қызметін бағалау
гі көрсеткіштерінің жүйесі қолданылады.
деттерді жүзеге асыру сыйақысының өзара
үшін жұмыста жоғарыда көрсетілген прин-
Аталған факторлар жетекші қызметкер-
байланысы;
циптердің максималды пайдалануын қамта-
лердің корпоративтік және жеке ҚНК қол
– сыйақы көлемін нақтылау принцип-
масыз ететін және жоспарлау мен мақсат
жеткізу деңгейін айтарлықтай арттырады.
ЖЫЛДЫҚ ЕСЕП 2018
Павлодар облысы, «Стекломир» ЖШС.
Шыны өңдейтін жаңа цехтарды салу
және жаңғырту жобасы. Компания
«БЖК-2020» аясында субсидиялау
және кепілдік беру құралдары бойынша
қолдауға ие болды.
Солтүстік Қазақстан облысы,
«РиМ-КазАгро» ЖШС. Тез
дайындалатын өнімдерді өндіру
жобасы. Компания «БЖК 2020»
аясында субсидиялау құралы
бойынша қолдауға ие болды
ЖЫЛДЫҚ ЕСЕП 2018