Қордың Директорлар кеңесінің жанындағы комитеттер

«Даму» қорының Директорлар кеңесі жанындағы комитеттер

Корпоративтік басқарудың халықаралық стандарттарына сәйкес, Қордың Директорлар кеңесі жанында келесі комитеттер құрылды:

  • Аудит жөніндегі комитет;
  • Тағайындау, марапаттау және әлеуметтік мәселелер жөніндегі комитет;
  • Стратегиялық және бюджеттік жоспарлау жөніндегі комитет.

Комитеттер «Даму» қоры қызметінің кейбір бағыттарын тереңдетіп зерттеу және осы мәселелер бойынша Директорлар кеңесіне кеңес беруді мақсат еткен.

Директорлар кеңесі жанындағы комитеттер

Аудит жөніндегі комитет Қордың қаржылық-шаруашылық қызметіне мониторинг жүргізудің тиімді жүйесін құру туралы Директорлар кеңесіне ұсыныстар әзірлеу, ішкі, сыртқы бақылау және тәуекелдерді басқару жүйелерінің тәуелсіздігі мен тиімділігін бақылау, сондай-ақ корпоративтік басқару саласындағы құжаттардың орындалуын қадағалайды.

Комитеттің құрамына Директорлар кеңесінің келесі мүшелері кіреді:

Председатель комитета - Бахмутова Е.Л., независимый директор,

Член комитета – Баталов Р.А., независимый директор

Член комитета – Хусаинов Г.А., независимый директор

Член комитета – Мухамеджанов А.Б., член Совета директоров, представитель Единственного акционера

 «Даму» Қорының Директорлар кеңесің жанындағы Аудит жөніндегі комитет туралы ереже

«Даму» қорының Директорлар кеңесі жанындағы Аудит жөніндегі комитет туралы 2015 жылғы 24 желтоқсандағы ереже (қосымша ІҚК 2017)


Тағайындау, марапаттау және әлеуметтік мәселелер жөніндегі комитет Директорлар кеңесіне және Басқармаға жоғары білікті мамандарды тарту туралы Директорлар кеңесіне ұсыныстар әзірлеу және ұсыну;Жалғыз акционерге Директорлар кеңесіне сыйақы мөлшерін анықтау туралы ұсыныстар мен Директорлар кеңесіне Басқарма мен Корпоративтік хатшының сыйақы мөлшерін анықтау туралы ұсыныстар жасау.

Комитеттің құрамына Директорлар кеңесінің келесі мүшелері кіреді:

Председатель комитета - Хусаинов Г.А., независимый директор

Член комитета – Баталов Р.А., независимый директор

Член комитета – Бахмутова Е.Л., независимый директор

Член комитета – Мухамеджанов А.Б., член Совета директоров, представитель Единственного акционера

«Даму» Қоры ның Директорлар кеңесі жанындағы Тағайындаулар және сыйақылар жөніндегі комитет туралы ереже

«Даму» қорыныңДиректорларкеңесініңТағайындауларжәнесыйақыжөніндегікомитетітуралыереже 30.10.2015 ж. (2017ж толықтыру)


Стратегия және бюджеттік жоспарлау комитеті Қордың даму стратегиясын әзірлеуге және іске асыруға байланысты мәселелер бойынша ұсыныстар мен ұсыныстар дайындайды, сондай-ақ Директорлар кеңесіне «Даму» қорының бюджеттеу және дивидендтік саясатты жетілдіру жүйесін бойынша ұсыныстар енгізеді.

Комитеттің құрамына Директорлар кеңесінің келесі мүшелері кіреді:

Председатель комитета - Баталов Р.А., независимый директор

Член комитета – Бахмутова Е.Л., независимый директор

Член комитета – Хусаинов Г.А., независимый директор

Член комитета – Мухамеджанов А.Б., член Совета директоров, представитель Единственного акционера

«Даму» Қоры ның Директорлар кеңесі жанындағы Стратегиялық және бюджеттік жоспарлау комитеті туралы ереже


2017 жылғы 24 ақпандағы КСБ, КНВСВ, КА туралы Ережеге өзгерістер мен толықтырулар