ҚОРДЫҢ ТҰРАҚТЫ ДАМУЫ
8
ЖЫЛДЫҚ ЕСЕП 2018
ПЕРСОНАЛДЫ БАСҚАРУ
ПЕРСОНАЛДЫҢ ҚҰРАМЫ, АДАМ
Адам ресурстарын басқару саясаты
Көрсеткіштің атауы
2016 ж.
2017 ж.
2018 ж.
Қордағы адам ресурстарын басқару саясаты
Топ-менеджмент
7
7
6
мынадай стратегиялық бағыттар бойынша
жүзеге асырылады:
-оның ішінде әйелдер
1
1
1
адам ресурстарын басқарудың бірыңғай
үлгісінің қалыптастырылуы;
Құрылымдық бөлімшелер
36
41
40
еңбек өнімділігін арттыру саясаты;
мен өңірлік филиалдардың жетекшілері
адам капиталының сапасын арттыру саясаты;
–оның ішінде әйелдер
14
13
15
корпоративтік мәдениетті дамыту.
Әкімшілік қызметкерлері
328
323
325
ПЕРСОНАЛДЫҢ САНЫ МЕН ҚҰРАМЫ
-оның ішінде әйелдер
171
155
178
2018 жылдың 31 желтоқсанындағы Қор
Барлығы
371
371
371
жұмысшыларының штаттық саны 371 адамды
құрады. Соңғы үш жылда Қордағы штат саны
–оның ішінде әйелдер
186
169
193
өзгерген жоқ.
ЕСЕПТІ
ПЕРСОНАЛДЫҢ ЖҰМЫСТАН КЕТУІ
ЖЫЛДА ҚОРДЫҢ
2018 жылы персоналдың жалпы жұмыстан кетуі жоспардағы
20 %-тің орнына 16,4 %-ті құрады.
2018 жылы Қордағы ашық бос орын саны 159 болды, оның 135-і - әкімшілік қызметкерлерге және
24 бос орын басқарушылық және жетекшілік қызметтерге тиесілі. Әкімшілік қызметке сұранымның
35,1 %-ін ішкі кандидаттар арқылы, 64,9 %-і сыртқы кандидаттар арқылы жабылды. Басқарушылық
311
және жетекші қызметтер бос орнының 62,5 %-і Қордың Кадр резерві құрамында тұратын ішкі
ҚЫЗМЕТКЕРІ
кандидаттар арқылы, 37,5 %-і сыртқы кандидаттар арқылы жабылды. (10-кесте)
ОҚУДАН ӨТТІ
10-кесте
ОҚЫТУ ЖӘНЕ ЖҰМЫСШЫЛАРДЫҢ БІЛІКТІЛІГІН АРТТЫРУ
«ДАМУ» КӘСІПКЕРЛІКТІ ДАМЫТУ
ҚОРЫ» АҚ-ДАҒЫ 2016-2018 жж.
Өз қызметтік міндеттерін жүзеге асырудағы және Қордың Даму стратегиясына сәйкес
ПЕРСОНАЛДЫҢ ЖҰМЫСТАН КЕТУ
міндеттерді шешудегі қызметкерлерді оқыту және кәсіби дамыту қосымша теориялық
ДЕҢГЕЙІ, %
және өзінің қызметтік міндеттері нақтыланған шешімдерді тиімді жүзеге асыруға
қажетті практикалық білім, шеберлік, өкілеттік және машықты игеру мақсатында
16,4
жүзеге асырылады.
13,7
12,4
Аталған міндетті жүзеге асыру мақсатында Қордың кадр саясаты жөніндегі комитетінің
шешімімен
«Даму» кәсіпкерлікті дамыту қоры» АҚ қызметкерлерін оқытудың
жоспары бекітілді (2018 жылғы 17 қаңтардағы №07/2018 хаттама). Есепті жылда
Қордың 311 қызметкері 66 оқыту шарасында 632 рет дәріс алды. Кейбір қызметкерлер
жыл бойы бірнеше мәрте, оның ішінде корпоративтік форматта оқытылды. Жылдық
жоспар аясындағы дәрістер қызметкерлердің іскерлік, жеке және кәсіби өкілеттілігін
дамытуға бағытталды.
2016
2017
2018
ЖЫЛДЫҚ ЕСЕП 2018
КАДР РЕЗЕРВІ
кізудің деңгейі нақтыланады. 2018 жылы әр
қызметтің үлесін бағалау және оның бүкіл
Қордың кадр әлеуетін қалыптастыру және
ҚОР
Қор жұмысындағы маңызын бағамдау не-
дамыту жөніндегі жұмыстар
2018 жылы
ҚЫЗМЕТКЕРЛЕРІНІҢ
гізіндегі грейдтер жүйесін бекіту жөніндегі
жалғасын тапты. 2018 жылы Қордың Кадр
ЖҰМЫСҚА ТАРТЫЛУ
жұмыстар жүргізіліп, жұмысшылар үшін ен-
Резервіне 29 адам қосылды. Осы кезеңде 14
ДЕҢГЕЙІ МЕН ОҒАН
гізілген жүйеге сәйкес қызметтік жалақы
адамның қызметі өсіп, 12 адам жетекші қыз-
мөлшері белгіленді.
ҚАНАҒАТТАНУЫ
меттерге көтерілді.
Қор жұмысшылары Қор бюджетінде қа-
Қор резервтегілерді дамытуға (оқыту, қы-
растырылған қаржы есебінен жыл сайын
зметтік өсу) бағытталған жұмыстарды бел-
75%
медициналық сақтандырумен қамтамасыз
сенді жүргізеді. Атап айтқанда, олар үшін
етіледі. Оған қоса Қор жұмысшыларына
МӨЛШЕРІН
жеке даму жоспары қалыптастырылады.
жыл сайынғы еңбек демалысын алғанда
ҚҰРАДЫ
екі қызметтік жалақы көлемінде матери-
Кадр резервінің құрамында болған кезде
алдық көмек, некеге отыруына, нәрестелі
резервтегілер кәсіби және жеке өкілет-
болуына байланысты материалдық көмек
тіліктерін дамытуға ықпалдасатын шара-
көрсетіледі, сондай-ақ отбасы мүшесі қай-
ларға жіберіледі. Сондай-ақ, резервте-
2020 жылдардағы қажетті корпоративтік
тыс болуына байланысты да материалдық
гілердің Қордың Директорлар кеңесінің
мәдениет үлгісін жүзеге асыру жөніндегі
көмек беріледі.
тәуелсіз директорларымен, Қордың Басқар-
action жоспары жасалынды.
ма төрағасымен және Қордың Басқарма мү-
Сондай-ақ, жүктілігіне және босануына
шелерімен бизнес-кездесуін өткізу жөнін-
Оған қоса тимбилдингтер, тренингтер жүй-
байланысты кірісінің азаюына орай, әле-
дегі жұмыстар да жалғастырылды.
елі түрде өткізіледі; Қор қызметкерлерінің
уметтік төлем мөлшері ескеріліп, жүкті
жұмысы, сондай-ақ ресми емес мәселелер
болған және босанған әйелдерге орташа
КОРПОРАТИВТІК
жөніндегі ішкі өзара байланысы үшін интра-
жалақысы сақталып, ақысы төленетін дема-
МӘДЕНИЕТТІ ДАМЫТУ
нет - корпоративтік сайты іске қосылды.
лыс беріледі.
Корпоративтік мәдениетті дамыту
-
УӘЖДЕМЕ ЖӘНЕ СЫЙАҚЫ
ЕҢБЕКТІ ҚОРҒАУ
тиімділігі жоғары ұйым құрудың маңызды
элементі және ол компанияның стратеги-
Қордағы еңбек өнімділігін арттыру саясаты
Қор жұмысшылардың қауіпсіздігін арттыру
ялық мақсаттарына жету үшін қажет, соған
Қордың стратегиялық мақсаттарын, стра-
және еңбек қауіпсіздігі мәдениетін енгізу
байланысты жыл сайын жұмысқа тартылу
тегиясы мен бизнес-жоспарларын еңбек-
бойынша жүйелі жұмыстар жүргізуге мүд-
дәрежесін талдау мақсатында персоналға
ті бағалау саясатымен, уәждемемен және
делі.
сұрау салынады, Қордың Басқармасы жа-
жұмысшыларды ынталандырудағы Қордың
нындағы Кадр саясаты жөніндегі комитет
бизнес-жоспарларын байланыстыру мақса-
Қор еңбекті қорғау, өнеркәсіптегі және өрт
пен жұмыс топтарының іскерлік кездесу-
тында жүргізіледі.
қауіпсіздігі салаларындағы Қазақстан Ре-
лері, отырыстары жүйелі түрде өткізіледі.
спубликасының заңдарын қадағалайды, сон-
Барлық жұмысшылар Қордың стратегиялық
дай-ақ апатсыз жұмысты арттыру бойынша
2018 жылдың нәтижесі бойынша 2017 жыл-
міндеттерінен туындайтын мақсаттар мен
қосымша іс-шараларды қолданысқа енгізеді.
мен салыстырғанда Қор қызметкерлерінің
міндеттерге қол жеткізуге бейімдендіріл-
жұмысқа тартылу деңгейі мен оған қанағат-
ген. Қызметтердің тиімділігін бағалау нақты
Қор жұмысшылары Қордың Кеңсе қыз-
тануы өзгеріссіз 75% мөлшерінде қалды.
міндеттерді жүзеге асыруға байланысты, әрі
меткерлерінің еңбегін қорғау жөніндегі
ол қызметкерлер жұмысы тиімділігінің не-
нұсқауды басшылыққа алады. Нұсқаудың
2018 жылы Қорда корпоративтік мәдениетті
гізгі көрсеткіштерімен дәлелденеді, соған
талаптарын сақтау Қор қызметкерлерінің
нығайтуға ықпалын тигізетін бірнеше шара
байланысты Қорда тоқсан сайын әкімшілік
жұмыс процесі, Қор кеңсесіндегі, қызметтік
өткізілді. Атап айтқанда, Қордың корпора-
қызметкерлердің қызметіне баға беріліп,
іссапардағы, сондай-ақ төтенше және апат-
тивтік мәдениетінің өтпелі түрлері зерт-
оның негізінде жұмысшылардың өз жұмы-
ты жағдайлардағы атқаратын барлық салада
теліп, қажетті түрі нақтыланды және 2019-
сына сәйкестігі және мақсаттарға қол жет-
талап етіледі.
ЖЫЛДЫҚ ЕСЕП 2018
Қор мүдделі тараптар мүдделерінің тең-
Қор ұзақ мерзімді тұрақты дамуы үшін
талған, оның ішінде еңбек қауіпсіздігін
герімін сақтай отырып ұзақ мерзімді
өзінің экономикалық, экологиялық және
қамтамасыз ету және қызметкерлердің
тұрақты дамуды қамтамасыз ету үшін
әлеуметтік мақсаттарының келісімділігін
денсаулығын сақтау, сыйақының әділетті
өзінің экономикаға, экология мен
қамтамасыз етеді.
берілуі және қызметкерлердің құқықта-
қоғамға тигізер ықпалының маңыз-
рының сақталуы, персоналдың жеке да-
дылығын біледі. Мүдделі тараптардың
Қордағы тұрақты дамудың мынадай 3 (үш)
муы, персоналға арналған әлеуметтік
жауапкершілік, ойластырылған және
құрамдас бөлігі бар:
бағдарламаларды жүзеге асыру, жаңа жұ-
тиімді өзара әрекеттестік көзқарастары
1) экономикалық құрамдас бөлігі Қор-
мыс орындарын құру, демеушілік және
Қордың тұрақты дамуына әсерін тигі-
дың қызметін рентабельділікке, Жалғыз
мейірімділік, экологиялық және білім
зетін болады. 2018 жылы Қор басқарма-
акционер мен инвесторлар мүдделерін
беру акцияларын қамтиды.
сы 2018 жылдың 25 қаңтарында (хаттама
қамтамасыз етуге, процестердің тиімділі-
№05/2018) бекіткен «Даму» кәсіпкерлік-
гін арттыруға, анағұрлым жетілдірілген
Қордың тұрақты даму саласындағы қы-
ті дамыту қоры» АҚ-ның Корпоративтік
технологияларды құруға және дамытуға
зметінің тиімділігін арттыру мақсатын-
әлеуметтік жауапкершілік саласындағы
қажетті инвестициялардың өсуіне, еңбек
да
«Даму» кәсіпкерлікті дамыту қоры»
саясатының талаптарын қадағалады.
өнімділігінің артуына бағыттайды;
АҚ-ның 2018-2019 жылдардағы корпора-
Холдинг
2018 жылдың желтоқсанында
2) экологиялық құрамдас бөлігі биологи-
тивтік әлеуметтік жауапкершілігін нығай-
«Бәйтерек» ҰБХ» АҚ Басқармасы 2018
ялық және физикалық табиғи жүйелерге
ту жөніндегі іс-шаралардың жоспары
жылдың 28 қарашасындағы шешімімен
тигізетін әсерді азайтуға, шектеулі ре-
әзірленіп бекітілді, онда 32 іс-шара қара-
бекіткен (хаттама №52/18) «Бәйтерек»
сурстарды тиімді пайдалануға, экологи-
стырылған. Оған қоса жыл сайын тұрақты
ҰБХ» АҚ Тұрақты даму саясатын қол-
ялық, қуат және материалдарды үнемдеу
дамудың үш құрамдас бөлігінің аясындағы
данысқа енгізді, соған сәйкес Қордағы
технологиясына ықпалдасады;
корпоративтік әлеуметтік жауапкершілік
тұрақты даму мәселелерін басқару жүй-
3) әлеуметтік құрамдас бөлігі әлеумет-
саласының тиімділігін бағалаудың мақсат-
есін жақсарту жоспарлануда.
тік жауапкершілік принциптеріне бағыт-
ты көрсеткіштерінің шамасы бекітіледі.
2018 ЖЫЛЫ КОРПОРАТИВТІК ӘЛЕУМЕТТІК ЖАУАПКЕРШІЛІК САЛАСЫНДА ҚОЛ ЖЕТКІЗІЛГЕН НӘТИЖЕЛЕР
КӘЖ саласындағы
2018 жылғы мақсатты
бағыттар
Көрсеткіштер
көрсеткіштер
Орындалуы
Қор бюджетіндегі
2018 жылдың бюджетінде
2018 жылы «Демеушілік көмек көрсету» бабы
демеушілік/мейірімділік
«Демеушілік көмек
бойынша 5 млн теңге көлеміндегі қаржы
көмек үшін қарастырылған
көрсету» бабы бойынша
Бюджеттің басқа баптарына қайта бөлінді
қаржының көлемі
10 млн теңге қарастырылған
Экономикалық
көрсеткіштер
Қор демеушілік көмек және
2018 жылы демеушілік және
2018 жылдың желтоқсанында 2018 жылдың
сыртқы мүдделі тараптарға
сыртқы мүдделі тараптарға
29 желтоқсанындағы демеушілік көрсету туралы
мейірімділік көмек көрсету
мейірімділік көмек көрсетуге
№236 келісімшартқа сәйкес альпинизм мен
үшін шығындаған жалпы
жоспарланған қаржы
спорттық жартасқа өрмелеу федерациясына
қаржының мөлшері
10 млн теңге болды
5,0 млн теңге көлемінде қаржы бөлінді
ЖЫЛДЫҚ ЕСЕП 2018
КӘЖ саласындағы
2018 жылғы мақсатты
бағыттар
Көрсеткіштер
көрсеткіштер
Орындалуы
Қашықтықтан оқытудан өткен
Ең кемі 500 адам
2018 жылғы оқудан өткізілген жұмыс істейтін
кәсіпкерлер мен кәсіпкерлік
кәсіпкерлердің саны:
1. Қаржыгерлерге емес қаржы (Қаз.) -21
бастамасын көтерген
2. Қаржыгерлерге емес қаржы - 462
тұрғындардың саны
3. Сатылымдарды өсіру жүйесі - 527
4. Сатылымдарды өсіру жүйесі (Қаз.) - 31
5. Тиімді маркетинг қызметі - 229
6. Тиімді маркетинг қызметі (Қаз.) - 7
7. Қызметкерлерді уәждемелеу - 304
8. Қызметкерлерді уәждемелеу (Қаз.) - 3
Барлығы: 1584
2018 жылдың өткен кезеңіндегі жаңадан бастаған
кәсіпкерлерге арналған оқудан өткендердің саны:
Экономикалық
1. Ісін жаңа бастаған кәсіпкер - 4583
көрсеткіштер
2. Ісін жаңа бастаған кәсіпкер (Қаз.) - 1052
Барлығы: 5635
2015-2018 жылдардағы
1) Жыл сайын демеушілік көмек
2019 жылдың 01 қаңтарындағы жағдай
«Даму» кәсіпкерлікті дамыту
көрсету бойынша ең кемі 300
бойынша 2559 өтінім орналастырылып,
қоры» АҚ-ның «Даму -
өтінім орналастыру
оның - 2148-іне көмек көрсетілді.
Көмек» жобасы бойынша
Кәсіпкерлік өкілеттілігін
2) Жыл сайын кәсіпкерлік
көтерудің бірыңғай
қызметті жүзеге асыру үшін ең
бағдарламасы аясында қолдау
кемі 150 мүгедек кәсіпкерге
алған мүмкіндігі шектеулі
қаржылық емес материалдық-
кәсіпкерлердің саны
мүліктік қолдау ұсыну
Персоналды тарту
75%
75%
деңгейі
Қор аясында
40 адам
40 адам
тәжірибеден немесе
тағылымдамадан өткен
жас мамандардың саны
Персоналмен
жұмыс жөніндегі
көрсеткіштер
Оқудан өткізілген Қор
220 жұмысшы
311 жұмысшы
жұмысшыларының саны
Қор омбудсменіне
0
0
Іскерлік этика кодексінің
орындалмауы мәселесі
бойынша жүгінген
жұмысшылардың саны
Экология
Осының алдындағы
2017 жылмен салыстырғандағы
2018 жылдың 01 қаңтарына дейінгі 2018 жылдың
саласындағы
жылдармен салыстырғандағы
электр қуатын тұтыну
деректері: электр қуатын тұтыну деңгейінің
Қордың қуат ресурстарын
деңгейінің 10% төмендеуі
көрсеткіштер
төмендеуі 23,24% болды. Алдын ала көрсеткіш
пайдалануының
төмендетілген деңгейі
жұмсалған электр қуатының (кВтч/кВт) көлемінен
және ұсынылған құжаттардан алынды.
ЖЫЛДЫҚ ЕСЕП 2018
ҚОРШАҒАН ОРТАНЫ ҚОРҒАУ
2018 жылдың маусымында кәсіпкерліктің
1)
жобалардың қоршаған орта мен
тәуекелдер (А, В және С) категорияларын
кейбір бағдарламаларына қатысушы болып
адамдарға жағымсыз әсерінің алдын алуға/
беру үшін бөлінген қаржыны мақсатты
табылатын кәсіпкерлердің бизнес-жобала-
құтылуға ықпалдасатын тәсілдерді үйрену;
түрде пайдалану, жобаларды қаржыланды-
рын жүзеге асыру процесіндегі қоршаған
2) алдын алу мүмкін болмайтын жағдай-
ру тексерілді, Азия Даму Банкінің тәжіри-
ортаға тигізетін мөлшерден артық залал-
да жобалардың қоршаған ортаға тигізер
бесінің үлгілері көрсетілді.
дың алдын алу және азайту, сондай-ақ
жағымсыз әсерін азайту, жұмсарту немесе
Қордың Экологиялық саясатында қарасты-
орынын толтыру;
2019 жылы Қазақстан Республикасындағы
рылған экологиялық менеджментті құру
3) борышкерлерге экологиялық және
«жасыл» экономиканы дамыту үшін Азия
мақсатында жұмысшылар үшін Қордың
әлеуметтік тәуекелдерді басқару үшін
Даму Банкінің әлеуетті несиесі аясын-
Өңірлік филиалдары (одан әрі - ӨФ) бой-
қолда бар қорғаныс іс-шараларын күшей-
да Франкфурт Қаржы және Менеджмент
ынша ЕДБ, Азия Даму Банкі өкілдерімен
ту және әлеуетті дамыту бойынша көмек
мектебі кеңес берушілерінің оқытуын
ортақ экологиялық қорғаныс іс-шаралары
көрсету.
ұйымдастыру жоспарлануда. 2019 жылдың
бойынша тренинг өткізілді.
Қарастыруға және зерттеуге жүзеге асы-
29 сәуірінде Франкфурт Қаржы және Ме-
рылған жағдайда адам денсаулығына не-
неджмент мектебі кеңес берушілерінің
Тренингтің мақсаты
- ӨФ мониторин-
месе экологияға зиян келтіретін жобалар
бірінші кездесуі өткізіліп, оның аясында
гі бойынша менеджерлерді Азия Даму
бойынша тыйым салынған инвестициялық
«жасыл» қаржыландыру принципіне оқы-
Банкінің мынадай қорғаныс іс-шаралары
қызметтер тізімі ұсынылды. Сондай-ақ
ту құрылымы белгіленді және Қор мен
саясатының негізгі принциптері бойынша
мөлшерлі оқыту мен қызметтің тыйым
қатысушы қаржы институттарының қажет-
оқыту болды:
салынған түрлерін анықтау, экологиялық
тіліктері анықталды.
2018 жылы Ұлы Отан соғысы
мен тыл ардагерлеріне мей-
ірімділік көмек көрсету үшін
еркін түрде қаржы жинау
ұйымдастырылып, ол көмек
Алматы қаласының ардагер-
леріне берілді.
Қостанай облысы,
«ЛИДЕР-2010» ЖШС
Сүтті қайта өңдеу бойынша
жаңа заманауи зауыт
құрылысының жобасы
Компания «БЖК-2020» аясында
субсидиялау құралы бойынша
қолдауға ие болды
ЖЫЛДЫҚ ЕСЕП 2018